FILIPPENSE 2
AFR53

FILIPPENSE 2

2
1AS daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as #II Kor. 13:13daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige #Kol. 3:12innige tederheid en ontferming is,
2maak dan my blydskap volkome #Filip. 3:16deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin.
3Moenie iets doen uit #Filip. 1:16selfsug of uit ydele eer nie, maar #Efés. 4:2in nederigheid moet #Rom. 12:10die een die ander hoër ag as homself.
4Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar #Rom. 15:2elkeen ook na die ander s'n.
5Want #Mt. 11:29hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was.
6Hy, #Joh. 1:1,2; 17:5; II Kor. 4:4wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag #Joh. 5:18; 10:33om aan God gelyk te wees nie,
7maar #Jes. 53:3; II Kor. 8:9het Homself ontledig deur die gestalte van #Jes. 42:1; Mt. 20:28'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword;
8en in gedaante gevind as 'n mens, het Hy Homself verneder #Mt. 26:39 ens.; Hebr. 5:8deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis.
9 # Mt. 28:18; Joh. 10:17 Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en Hom #Efés. 1:21'n naam gegee wat bo elke naam is,
10sodat in die Naam van Jesus #Efés. 3:14sou buig elke knie van #Openb. 5:3,13die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is,
11en elke tong sou bely dat Jesus Christus die #Rom. 14:9Here is tot heerlikheid van God die Vader.
12Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met #Efés. 6:5vrees en bewing;
13want #I Kor. 15:10; Hebr. 13:21dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae.
14Doen alles sonder murmurering en teëspraak,
15sodat julle onberispelik en opreg kan wees, #Mt. 5:45kinders van God sonder gebrek te midde van #Hand. 2:40; I Petr. 2:12'n krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn #Mt. 5:14,16soos ligte in die wêreld,
16deurdat julle #Hebr. 4:12die woord van die lewe vashou, #II Kor. 1:14my tot 'n roem teen die dag van Christus, dat #I Kor. 9:24; Gal. 2:2ek nie verniet geloop #I Thes. 3:5of verniet gearbei het nie.
17Maar al word ek as 'n drankoffer uitgegiet oor die offer en #Rom. 15:16bediening van julle geloof, #II Kor. 7:4; Kol. 1:24verbly ek my, ja, verbly ek my saam met julle almal;
18en om dieselfde rede moet julle ook bly wees en julle saam met my verbly.
Timótheüs en Epafrodítus gesante van Paulus aan die Filippense.
19EN ek hoop in die Here Jesus om #Hand. 16:1Timótheüs gou na julle te stuur, sodat ek ook welgemoed kan wees as ek julle omstandighede te wete gekom het.
20Want ek het niemand van dieselfde gesindheid wat julle belange opreg sal behartig nie;
21want #I Kor. 10:24; II Tim. 4:10,16hulle soek almal hul eie belange, nie dié van Christus Jesus nie.
22Maar julle ken sy beproefdheid, dat hy, #I Kor. 4:17; I Tim. 1:2; II Tim. 1:2soos 'n kind teenoor sy vader, saam met my in die evangelie gedien het.
23Ek hoop dan om hom dadelik te stuur, so gou as ek sien hoe dit met my sal gaan;
24en #Filip. 1:25ek vertrou in die Here dat ek self ook spoedig sal kom.
25Maar ek het dit noodsaaklik geag om #Filip. 4:18Epafrodítus, my broeder en medewerker en medestryder, julle afgevaardigde en #Filip. 4:18bedienaar van my behoefte, na julle te stuur,
26want hy het na julle almal verlang en was besorg, omdat julle gehoor het dat hy siek was.
27Want hy was ook siek tot by die dood; maar God was hom barmhartig, en nie hom alleen nie, maar ook my, dat ek nie droefheid op droefheid sou hê nie.
28Ek het hom dus des te spoediger gestuur, sodat julle hom kan sien en julle weer verbly en ek minder bedroef kan wees.
29Ontvang hom dan in die Here met alle blydskap en hou sulke manne in eer.
30Want ter wille van die werk van Christus het hy tot naby die dood gekom en sy lewe gewaag #I Kor. 16:17om aan te vul wat julle kortgekom het in die diensbetoning aan my.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953