MATTHÉÜS 21
AFR53

MATTHÉÜS 21

21
Intog van Jesus in Jerusalem.
(Mk. 11:1-10; Lk. 19:29-38; Joh. 12:12-15.)
1EN #Tot vers 11: Mk. 11:1-10; Lk. 19:29-38; Joh. 12:12-15toe hulle naby Jerusalem gekom en Bétfagé aan die Olyfberg bereik het, stuur Jesus twee dissipels uit en sê vir hulle:
2Gaan na daardie dorp reg voor julle, en dadelik sal julle 'n eselin vind wat vasgemaak is, en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir My.
3En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord: Die Here het hulle nodig; en dadelik sal hy hulle stuur.
4 # Tot vers 9: Joh. 12:12-15 En dit het alles gebeur, sodat vervul sou word die woord wat deur die profeet gespreek is:
5Sê vir die dogter van Sion: #Sag. 9:9Kyk, jou Koning kom na jou toe, sagmoedig, en Hy sit op 'n esel, ja, 'n jong esel, die vul van 'n pakdier.
6En die dissipels het gegaan en gedoen soos Jesus hulle beveel het;
7hulle het die esel en die vul gebring en hulle klere daarop gelê, en Hy het daarop gaan sit.
8En die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad oopgegooi, en ander het takke van die bome afgekap en op die pad gestrooi.
9En die skare wat voor geloop en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê: Hosanna vir die Seun van Dawid! #Ps. 118:26Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here! Hosanna in die hoogste hemele!
10 # Mk. 11:15 En toe Hy in Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê: Wie is hierdie man?
11En die skare sê: Dit is Jesus, #Lk. 7:16; Joh. 6:14die profeet, van #Mt. 2:23Násaret in Galiléa.
Reiniging van die tempel.
(Mk. 11:15-18; Lk. 19:45-48; Joh. 2:13-17.)
12 # Tot vers 17: Mk. 11:15-18; Lk. 19:45-48; Joh. 2:13-17; Mal. 3:1-3 EN Jesus het in die tempel van God ingegaan en almal wat in die tempel verkoop en koop, uitgejaag en die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers omgegooi.
13En Hy sê vir hulle: Daar is geskrywe: #Jes. 56:7My huis moet 'n huis van gebed genoem word. Maar julle het dit #Jer. 7:11'n rowerspelonk gemaak.
14En daar het blindes en kreupeles na Hom gekom in die tempel, en Hy het hulle gesond gemaak.
15En toe die owerpriesters en skrifgeleerdes die wonderwerke sien wat Hy gedoen het, en die kinders wat in die tempel uitroep en sê: Hosanna vir die Seun van Dawid! was hulle verontwaardig
16en sê vir Hom: Hoor U wat hulle daar sê? En Jesus antwoord hulle: Ja, het julle nooit gelees: #Ps. 8:3Uit die mond van #Mt. 11:25kinders en suigelinge het U vir U lof berei nie?
17En Hy het hulle verlaat en uit die stad uitgegaan na #Mt. 26:6; Joh. 11:1,18; 12:1Betánië en daar vernag.
Die verdroogde vyeboom.
(Mk. 11:12-14,19-24.)
18 # Vers 18,19: Mk. 11:12-14 EN vroeg in die môre toe Hy teruggaan na die stad, het Hy honger gehad;
19en Hy sien 'n vyeboom langs die pad en gaan daarnatoe; maar Hy het niks daaraan gevind nie as net blare alleen; en Hy sê vir hom: Laat daar uit jou tot in ewigheid nooit weer 'n vrug kom nie! En onmiddellik het die vyeboom verdroog.
20 # Tot vers 22: Mk. 11:20-24 En toe die dissipels dit sien, was hulle verwonderd en sê: Hoe het die vyeboom so onmiddellik verdroog?
21Maar Jesus antwoord en sê vir hulle: #Mt. 17:20Voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het en #Mk. 11:23nie twyfel nie, sal julle nie alleen doen wat met die vyeboom gebeur het nie; maar al sê julle ook vir #Mt. 21:1hierdie berg: Hef jou op en werp jou in die see — sal dit gebeur.
22En #Mt. 7:7; Jak. 5:16alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo.
Die doop van Johannes.
(Mk. 11:27-33; Lk. 20:1-8.)
23 # Tot vers 27: Mk. 11:27-33; Lk. 20:1-8 EN toe Hy in die tempel gegaan het, kom die owerpriesters en die ouderlinge van die volk na Hom terwyl Hy besig was om te leer, en hulle sê: #Hand. 4:7Deur watter gesag doen U hierdie dinge, en wie het U hierdie gesag gegee?
24En Jesus antwoord en sê vir hulle: Ek sal julle ook een ding vra, en as julle dit vir My sê, sal Ek julle ook vertel deur watter gesag Ek hierdie dinge doen.
25Die doop van Johannes, waar was dit vandaan, uit die hemel of uit mense? En hulle het by hulleself geredeneer en gesê: As ons sê: Uit die hemel — dan sal Hy ons vra: Waarom het julle hom dan nie geglo nie?
26En as ons sê: Uit mense — #Mt. 14:5dan moet ons oppas vir die menigte, want almal hou Johannes vir #Mt. 11:9'n profeet.
27Toe antwoord hulle Jesus en sê: Ons weet nie. Hy sê toe ook vir hulle: Dan vertel Ek julle ook nie deur watter gesag Ek hierdie dinge doen nie.
Gelykenis van die twee seuns.
28MAAR wat dink julle? 'n Man het twee kinders gehad, en hy gaan na die eerste en sê: Kind, gaan werk vandag in my wingerd.
29En hy antwoord en sê: Ek wil nie; maar later het hy berou gekry en gegaan.
30Toe het hy na die tweede gegaan en vir hom net so gesê; en hy antwoord en sê: Ja, heer. En hy het nie gegaan nie.
31Wie van die twee het die wil van die vader gedoen? Hulle antwoord Hom: Die eerste. Jesus sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle, die #Mt. 18:17tollenaars en die #Lk. 7:37-50hoere gaan julle voor in die koninkryk van God.
32Want Johannes het na julle #Mt. 3:1,8-12gekom in die weg van geregtigheid, en julle het hom nie geglo nie; maar die #Lk. 3:12,13; 7:29tollenaars en die hoere het hom geglo. En julle het dit gesien en tog nie later berou gekry om hom te glo nie.
Gelykenis van die landbouers.
(Mk. 12:1-12; Lk. 20:9-18.)
33LUISTER na 'n ander gelykenis: #Tot vers 46: Mk. 12:1-12; Lk. 20:9-18Daar was 'n sekere huisheer wat 'n wingerd geplant het; en hy het 'n heining daarom gesit en 'n #Jes. 5:2parskuip daarin gegrawe en 'n wagtoring gebou, en hy het dit aan landbouers verhuur en op reis gegaan.
34En toe die vrugtetyd nader kom, stuur hy sy diensknegte na die landbouers om sy vrugte te ontvang.
35Maar die landbouers het sy diensknegte geneem en #Hebr. 11:36,37een geslaan en 'n #Jer. 26:23ander een doodgemaak en 'n #II Kron. 24:21ander een gestenig.
36Weer het hy ander diensknegte gestuur, meer as die eerstes, en hulle het met dié net so gemaak.
37Oplaas het hy sy seun na hulle gestuur en gesê: Hulle sal my seun ontsien.
38Maar toe die landbouers die seun sien, het hulle onder mekaar gesê: Dit is #Hebr. 1:2die erfgenaam; kom #Joh. 11:53laat ons hom doodmaak en sy erfdeel in besit neem.
39 # Mt. 26:50-27:50 En hulle het hom geneem en #Hebr. 13:12buitekant die wingerd uitgewerp en doodgemaak.
40Wanneer die eienaar van die wingerd dan kom, wat sal hy met daardie landbouers doen?
41Hulle antwoord Hom: Die slegte mense — hy sal hulle 'n slegte dood laat sterwe #Hand. 13:46; 18:6; 28:28en die wingerd verhuur aan ander landbouers wat hom die vrugte op die regte tyd sal gee.
42Jesus sê vir hulle: Het julle nooit in die Skrifte gelees nie: #Ps. 118:22,23; Hand. 4:11Die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. Hy het van die Here gekom en is wonderbaar in ons oë?
43Daarom sê Ek vir julle: #Mt. 8:12; Lk. 14:24Die koninkryk van God sal van julle weggeneem en aan 'n volk gegee word wat die vrugte daarvan sal dra.
44En hy wat #Jes. 8:14,15op hierdie steen val, sal verpletter word; maar elkeen op wie hy val, dié sal hy vermorsel.
45En toe die owerpriesters en die Fariseërs sy gelykenisse hoor, het hulle begryp dat Hy van hulle spreek.
46En #Mt. 21:15hulle het probeer om Hom in hulle mag te kry, maar #Mt. 21:26hulle was bang vir die skare, omdat dié Hom vir #Mt. 21:11'n profeet gehou het.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953