JUDAS 1
AFR53

JUDAS 1

1
Opskrif en seëngroet.
1JUDAS, #Jak. 1:1'n dienskneg van Jesus Christus en broer van #Hand. 12:17; 15:13Jakobus, aan die wat #Joh. 17:11 ens.; I Petr. 1:5geroep, in God die Vader geheilig en #Rom. 1:7vir Jesus Christus bewaar is:
2Mag barmhartigheid en #I Petr. 1:2vrede en liefde vir julle vermenigvuldig word!
Teen die goddelose en valse leraars.
3GELIEFDES, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe, het ek die noodsaaklikheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan #Filip. 1:27; I Tim. 1:18; 6:12; II Tim. 1:13; 4:7om kragtig te stry vir die geloof #Efés. 4:5 ens.wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is.
4Want #II Petr. 2:1sekere mense het ingesluip wat lank tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel, goddelose mense #II Petr. 2:19wat die genade van onse God verander in ongebondenheid, en #II Petr. 2:1die enigste Heerser, God, en onse Here Jesus Christus verloën.
5Maar ek wil julle daaraan herinner, al weet julle dit nou eenmaal, #I Kor. 10:5,9dat die Here, nadat Hy die volk uit Egipteland gered het, daarna die #Núm. 14:29,37; 26:64,65wat ongelowig was, omgebring het.
6En #II Petr. 2:4die engele wat hul eie beginsel nie bewaar het nie, maar hul eie woning verlaat het, het Hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar;
7soos #II Petr. 2:6Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoereer en #II Petr. 2:10agter vreemde vlees aangeloop het, as 'n voorbeeld gestel is, terwyl hulle #II Thes. 1:8die straf van die ewige vuur ondergaan.
8Tog #II Petr. 2:10besoedel ook hierdie mense net so in hulle dromerye #II Petr. 2:10die vlees en verag die heerskappy en laster die heerlike wesens.
9Maar toe #Dan. 10:13Mígael, #I Thes. 4:16die aartsengel, met die duiwel in woordestryd was #Deut. 34:6oor die liggaam van Moses, #II Petr. 2:11het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar het gesê: #Sag. 3:2Die Here bestraf jou!
10Maar #II Petr. 2:12hierdie mense belaster alles wat hulle nie ken nie; en alles wat hulle, soos die redelose diere, op natuurlike wyse verstaan, daardeur gaan hulle te gronde.
11Wee hulle, want hulle het die weg van #I Joh. 3:12Kain bewandel en om loon hulleself in die verleiding van #II Petr. 2:15Bíleam #Núm. 16:1-3,31-35gestort en in die verset van Korag omgekom.
12Hulle is skandvlekke in julle liefdemaaltye, #II Petr. 2:13wat sonder vrees saam fees hou en hulleself voer, #II Petr. 2:17waterlose wolke #Efés. 4:14deur winde rondgedrywe, bome in die nasomer, wat sonder vrugte is, twee maal gestorwe, ontworteld;
13woeste golwe van die see wat hulle eie skandes laat opskuim, dwaalsterre #II Petr. 2:17vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word.
14En Henog, #Gén. 5:18die sewende van Adam af, het ook teen hulle geprofeteer en gesê: Kyk, die Here het gekom #Deut. 33:2; I Thes. 3:13; Hebr. 12:22met sy heilige tienduisendtalle,
15om gerig te hou oor almal en al die goddelose mense onder hulle te straf oor al hulle goddelose werke wat hulle goddelooslik gedoen het, en oor al die #Ps. 31:18,19harde woorde wat die goddelose sondaars teen Hom gespreek het.
16Hulle is murmureerders wat oor hul lot klae, en volgens hulle begeerlikhede wandel; en hulle mond #II Petr. 2:18spreek trotse woorde, #Jak. 2:1terwyl hulle mense vlei ter wille van voordeel.
Vermaning en danksegging.
17MAAR #II Petr. 3:2julle, geliefdes, moet die woorde onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van onse Here Jesus Christus,
18dat hulle vir julle gesê het: In die laaste tyd #II Petr. 3:3sal daar spotters wees wat volgens hul eie goddelose begeerlikhede wandel.
19Dit is hulle #Hebr. 10:25wat skeuring maak, #I Kor. 2:14sinnelike mense #Rom. 8:9wat die Gees nie het nie.
20Maar julle, geliefdes, #Kol. 2:7moet julleself opbou in jul allerheiligste geloof en #Efés. 6:18in die Heilige Gees bid
21en julleself in die liefde van God bewaar, #Tit. 2:13terwyl julle die barmhartigheid van onse Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag.
22En #II Kor. 2:7aan sommige wat twyfel, moet julle barmhartigheid bewys;
23maar ander moet julle #Rom. 11:14met vrees red #Sag. 3:2deur hulle uit die vuur te ruk; en ook #Openb. 3:4die kleed moet julle haat wat deur sonde bevlek is.
24Aan Hom nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en #Efés. 1:4; Kol. 1:22julle sonder gebrek voor sy heerlikheid #II Kor. 11:2te stel met gejuig,
25aan #I Tim. 1:17die alleenwyse #Lk. 1:47God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid! Amen.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953