JOSUA 17
AFR53

JOSUA 17

17
Die erfdeel van Manasse.
1VERDER was dít die lot vir die stam van Manasse, omdat hy die #Gén. 41:51; 46:20; 48:18eersgeborene van Josef was: Magir, die eersgeborene van Manasse, die vader van Gílead, het, omdat hy 'n krygsman was, #Deut. 3:13Gílead en Basan ontvang;
2ook #Núm. 26:29-32die ander kinders van Manasse, volgens hulle geslagte, het 'n aandeel ontvang: die kinders van Abiëser en die kinders van Helek en die kinders van Ásriël en die kinders van Segem en die kinders van Hefer en die kinders van Semída; dit is die manlike kinders van Manasse, die seun van Josef, volgens hulle geslagte.
3Maar Selófhad, die seun van Hefer, die seun van Gílead, die seun van Magir, die seun van Manasse, het nie seuns gehad nie, maar net dogters; en dit is die name van sy dogters: Magla en Noa, Hogla, Milka en Tirsa;
4en hulle het nader gekom voor #Jos. 14:1Eleásar, die priester, en voor Josua, die seun van Nun, en voor die owerstes, en gesê: #Núm. 27:6,7Die Here het Moses beveel om ons 'n erfdeel te gee onder ons broers. Daarop het hy hulle 'n erfdeel gegee, volgens die bevel van die Here, onder die broers van hulle vader.
5So het dan #Vers 2,3aan Manasse tien aandele geval, #Jos. 13:29-31behalwe die land Gílead en Basan wat oorkant die Jordaan lê.
6Want die dogters van Manasse het 'n erfdeel ontvang onder sy seuns, terwyl die land Gílead aan die ander kinders van Manasse behoort het.
7En die lyn van Manasse was: van Aser af na Mígmetat, teenoor #Gén. 12:6; 33:18; 37:12-14Sigem; dan loop die lyn regs na die inwoners van En-Tappúag —
8die landstreek van Tappúag het behoort aan Manasse, maar Tappúag, aan die grens van Manasse, aan die kinders van Efraim —;
9verder loop die lyn af na die spruit Kana, suid van die spruit: #Jos. 16:9daardie stede, onder die stede van Manasse, behoort aan Efraim; en die lyn van Manasse is noord van die spruit en loop dood by die see.
10Suid behoort dit aan Efraim, maar noord aan Manasse; en die see is sy lyn; dan raak hulle in die noorde aan Aser en in die ooste aan Íssaskar.
11 # I Kron. 7:29 En aan Manasse behoort in Íssaskar en Aser: #Rigt. 1:27; I Kon. 4:12; I Sam. 31:10,12Bet-Sean met sy onderhorige plekke en Jíbleam met sy onderhorige plekke en die inwoners van Dor met sy onderhorige plekke en die inwoners van #I Sam. 28:7; Ps. 83:11En-Dor met sy onderhorige plekke en die inwoners van Táänag met sy onderhorige plekke en die inwoners van #Rigt. 5:19Megíddo met sy onderhorige plekke, die drie hoogtes.
12Maar #Rigt. 1:27,28die kinders van Manasse kon hierdie stede nie in besit neem nie, en die Kanaäniete het verkies om in dié land te bly woon.
13En toe die kinders van Israel sterker geword het, het hulle die Kanaäniete #Jos. 16:10dienspligtig gemaak, maar hulle nie geheel en al verdrywe nie.
14 # Jos. 16:4 Toe het die kinders van Josef met Josua gespreek en gesê: Waarom het u my as erfdeel net #Gén. 48:5,22een lot en een aandeel gegee terwyl ek tog 'n #Gén. 48:19; Núm. 26:34,37groot volk is, omdat die Here my tot hiertoe geseën het?
15En Josua het vir hulle gesê: As jy 'n groot volk is, trek dan op na #II Sam. 18:6,17die boswêreld en kap vir jou daar 'n plek skoon in die land van die Feresiete en Refaïete, ingeval #Jos. 24:33die gebergte van Efraim vir jou te nou is.
16Maar die kinders van Josef het gesê: Die gebergte sal nie vir ons genoeg wees nie, en al die Kanaäniete wat in die lae streke woon, het #Jos. 11:6ysterwaens, dié van Bet-Sean met sy onderhorige plekke sowel as dié van #Rigt. 6:33; Jos. 19:18; I Kon. 4:12die laagte van Jísreël.
17Toe het Josua met die huis van Josef, met Efraim en Manasse gespreek en gesê: Jy is 'n groot volk en jy het groot krag: jy sal nie net een lot hê nie;
18want die gebergte sal joue wees — 'n boswêreld is dit naamlik, en jy moet dit skoonkap; dan sal die uitlopers daarvan joue wees; want jy moet die Kanaäniet verdrywe, al het hy #Deut. 20:1; Jos. 11:6ysterwaens, al is hy sterk.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953