JOËL 2
AFR53

JOËL 2

2
Ernstige oproep tot bekering.
1 # Joël 2:15; Hos. 5:8 BLAAS die basuin #Joël 3:17op Sion, en blaas alarm op my heilige berg! Laat al die inwoners van die land bewe, #Joël 1:15; 2:11,31want die dag van die Here kom, want hy is naby —
2 # Amos 5:18,20 'n dag van duisternis en donkerheid, 'n dag van wolke en wolkenag; soos #Amos 4:13die môreskemering, uitgesprei oor die berge, kom 'n talryke en magtige volk, wat van oudsher sy gelyke nie gehad het nie en dit hierna ook nie sal hê tot in die jare van die verste geslagte nie.
3Voor hom uit verteer 'n vuur, en agter hom brand 'n vlam; voor hom lyk die land soos #Eség. 28:13die tuin van Eden, en agter hom is dit 'n woeste wildernis; ook kan niks daaraan ontkom nie.
4 # Openb. 9:7 Sy voorkoms is soos dié van perde, en net soos ryperde so hardloop hulle.
5Soos die gedruis van waens huppel hulle oor die bergtoppe, soos die geknetter van 'n vuurvlam wat die kaf verteer, soos 'n magtige volk wat vir die geveg opgestel is.
6Vir hom bewe die volke van angs, #Nah. 2:10alle #Jer. 8:21aangesigte verbleek.
7Soos helde hardloop hulle, soos krygsmanne klim hulle op die muur, en elkeen gaan sy eie koers; hulle verander nie van pad nie.
8En die een druk nie die ander nie; elkeen gaan sy eie pad; en tussen wapens deur val hulle; maar hulle bly in gelid.
9Hulle oorval die stad, hulle hardloop op die muur, hulle klim in die huise, hulle dring by die vensters in soos 'n dief.
10 # Joël 3:16 Voor hulle bewe die aarde, sidder die hemel; #Mt. 24:29die son en die maan word swart, en die sterre trek hulle glans in.
11En die Here verhef sy stem voor sy leërmag uit; want geweldig groot is sy leër, ja, magtig die uitvoerder van sy woord. Want die dag van die Here is groot en uitermate vreeslik, en #Núm. 24:23; Mal. 3:2wie kan dit verdra?
12Maar selfs nou nog, spreek die Here, #Deut. 4:30; I Sam. 7:3; Hos. 12:7bekeer julle tot My met julle hele hart, en #I Sam. 7:6met vas en geween en rouklag.
13En #Ps. 34:19skeur julle hart en nie julle klere nie, en bekeer julle tot die Here julle God; want #Jona 4:2; Nah. 1:3Hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en Een wat berou het oor die onheil;
14 # Amos 5:15; Jona 3:9 wie weet of dit Hom nie weer sal berou nie, sodat Hy #Jes. 65:8; Hag. 2:19; Mal. 3:10'n seën sal agterlaat — #Joël 1:9,13'n spysoffer en 'n drankoffer aan die Here julle God.
15 # Joël 2:15; Hos. 5:8 Blaas die basuin op Sion, #Ex. 19:10,22heilig 'n vasdag, roep 'n vergadering saam!
16Versamel die volk, #Ex. 19:10,22heilig die gemeente, vergader die oudstes, versamel die kinders en die suiglinge! #I Kor. 7:5Laat die bruidegom uit sy kamer uitgaan en die bruid uit haar slaapvertrek.
17Laat die priesters, die dienaars van die Here, #Eség. 8:16; Mt. 23:35tussen die voorportaal en die altaar ween en sê: o Here, spaar u volk, en gee u erfdeel nie oor aan smaadheid, dat die nasies met hulle spot nie; #Ex. 32:11 ens.; Deut. 9:26 ens.; Ps. 42:4waarom sou hulle onder die volke sê: Waar is hulle God?
Belofte van oorvloed.
18TOE het die Here geywer vir sy land en sy volk verskoon.
19En die Here het geantwoord en aan sy volk gesê: Kyk, Ek stuur vir julle #Joël 1:10; Mal. 3:10 ens.koring en mos en olie, sodat julle daarvan versadig word, en Ek maak julle nie meer tot 'n voorwerp van smaad onder die nasies nie.
20Ja, Ek sal die sprinkaanswerm, #Jer. 1:14uit die noorde afkomstig, van julle af wegjaag en dit wegdrywe na 'n dor en woeste land; sy voorhoede na #Eség. 47:18; Sag. 14:8die Oostelike See en sy agterhoede na #Deut. 11:24die Westelike See toe. En sy stank sal opstyg, en 'n slegte reuk uit hom opgaan; want hy het alte groot dinge gedoen.
21Wees nie bevrees nie, o aarde, juig en wees bly, want die Here doen groot dinge!
22Wees nie bevrees nie, diere van die veld, want die weivelde van die woestyn spruit uit, want die bome dra hulle vrugte, die vyeboom en die wingerdstok lewer hulle drag!
23En julle, kinders van Sion, juig en wees bly in die Here julle God, want Hy gee julle die leraar tot geregtigheid en laat op julle neerdaal die reën, #Jer. 5:24; Hos. 6:3die vroeë reëns en die laat reëns, soos voorheen.
24Dan sal die dorsvloere vol koring wees en #Joël 3:13die parskuipe van mos en olie oorloop.
25En Ek sal julle vergoed die jare wat die treksprinkaan, #Joël 1:4die voetganger, die kaalvreter en die afknyper verslind het — my groot leërmag wat Ek teen julle gestuur het.
26Dan sal julle oorvloedig eet en versadig wees en die Naam van die Here julle God prys wat wonderbaar met julle gehandel het, en #Jes. 49:23my volk sal in ewigheid nie beskaamd staan nie.
27En julle sal weet dat Ek #Lev. 26:11 ens.; Hos. 11:9in die midde van Israel is, en dat #Jes. 45:5; Eség. 39:22Ek die Here julle God is, en niemand anders nie; en my volk sal in ewigheid nie beskaamd staan nie.
28 # Hand. 2:17 En daarna #Jes. 44:3; Eség. 39:29; Sag. 12:10sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees, en #Jes. 54:13julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien.
29En ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal Ek in dié dae my Gees uitgiet.
30En #Lk. 21:11Ek sal wondertekens gee aan die hemel en op die aarde: bloed en vuur en rookpilare.
31 # Joël 2:10 Die son sal verander word in duisternis en #Openb. 6:12die maan in bloed, #Mal. 4:5voordat die groot en #Joël 2:11deurlugtige dag van die Here kom.
32En #Rom. 10:13elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word; want #Jes. 46:13; 59:20; Obád. 17op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees soos die Here gesê het, en onder #Jes. 1:9; 10:21; 11:11,16; Jer. 31:7; Miga 4:7; 5:3,7,8; 7:18; Sag. 8:6 ens.die vrygeraaktes die wat die Here sal roep.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953