JOHANNES 7
AFR53

JOHANNES 7

7
Ongeloof van Jesus se broers.
1EN daarna het Jesus in Galiléa rondgegaan, want #Joh. 11:54Hy wou nie in Judéa rondgaan nie, #Joh. 5:16,18omdat die Jode probeer het om Hom dood te maak.
2En die fees van die Jode, #Lev. 23:34die huttefees, was naby.
3 # Mt. 12:46 Sy broers het toe vir Hom gesê: Vertrek hiervandaan en gaan na Judéa, sodat u dissipels ook u werke kan sien wat U doen.
4Want niemand doen iets in die geheim en soek tegelykertyd om in iedereen se mond te wees nie. As U hierdie dinge doen, vertoon Uself aan die wêreld.
5Want ook sy broers het nie in Hom geglo nie.
6Toe sê Jesus vir hulle: #Mt. 26:18; Joh. 7:30; 8:20My tyd is nog nie daar nie. Maar julle tyd is altyd daar.
7 # Joh. 15:18 Die wêreld kan julle nie haat nie; maar My haat hy, omdat Ek van hom getuig dat sy werke boos is.
8Gaan julle op na hierdie fees. Ek gaan nog nie op na hierdie fees nie, omdat my tyd nog nie daar is nie.
9En nadat Hy dit aan hulle gesê het, het Hy in Galiléa gebly.
Jesus leer in die tempel op die huttefees. Die Jode is oor Hom verdeeld. Hulle probeer om Hom gevange te neem.
10MAAR nadat sy broers opgegaan het, toe het Hy ook opgegaan na die fees, nie openlik nie, maar in die geheim.
11 # Joh. 11:56 En die Jode het Hom op die fees gesoek en gesê: Waar is Hy?
12En daar is baie oor Hom gemompel onder die skare. Sommige het gesê: #Joh. 6:14Hy is goed. Ander weer het gesê: Nee, maar Hy mislei die skare.
13Tog het niemand openlik oor Hom gepraat nie, #Joh. 19:38uit vrees vir die Jode.
14En toe dit al in die middel van die fees was, het Jesus opgegaan na die tempel en geleer.
15En die Jode #Mt. 13:54; Mk. 6:2,3het hulle verwonder en gesê: Hoe kom Hy aan die geleerdheid terwyl Hy geen onderwys ontvang het nie?
16Jesus antwoord hulle en sê: #Joh. 8:28; 12:49; 14:10,24My leer is nie myne nie, maar van Hom wat My gestuur het.
17As iemand gewillig is om sy wil te doen, sal hy aangaande die leer weet of dit uit God is, en of Ek uit Myself spreek.
18Hy wat uit homself spreek, #Joh. 5:41soek sy eie eer; maar Hy wat die eer soek van dié Een wat Hom gestuur het, Hy is waaragtig en daar is geen ongeregtigheid in Hom nie.
19Het Moses julle nie die wet gegee nie? En #Joh. 5:45niemand van julle hou die wet nie. #Joh. 7:1,20,25Waarom wil julle My om die lewe bring?
20Die skare antwoord en sê: #Joh. 8:48,52; 10:20U is van die duiwel besete; wie wil U om die lewe bring?
21Jesus antwoord en sê vir hulle: #Joh. 7:23Een werk het Ek gedoen, en julle verwonder julle almal.
22 # Lev. 12:3 Daarom het Moses julle die besnydenis gegee — nie dat dit van Moses is nie, maar #Gén. 17:20van die vaders — en #Mt. 12:5op die sabbat besny julle 'n mens.
23As 'n mens die besnydenis op die sabbat ontvang, sodat die wet van Moses nie verbreek mag word nie, is julle kwaad vir My, omdat #Joh. 5:8,9Ek 'n mens op die sabbat heeltemal gesond gemaak het?
24Moenie oordeel volgens wat julle sien nie, maar oordeel 'n regverdige oordeel.
25Daarop sê sommige van die inwoners van Jerusalem: Is dit nie Hy wat hulle soek om dood te maak nie?
26En kyk, Hy spreek openlik en hulle sê vir Hom niks nie! Sou #Joh. 3:1; 7:48die owerstes dan waarlik weet dat Hy werklik die Christus is?
27 # Mt. 13:55 En hierdie man — ons weet van waar Hy is; maar die Christus, wanneer Hy kom, weet niemand #Jes. 53:8van waar Hy is nie.
28Jesus roep toe uit, terwyl Hy in die tempel leer, en sê: Julle ken My en julle weet ook van waar Ek is; tog het #Joh. 8:42Ek nie uit Myself gekom nie; maar Hy wat My gestuur het, is #Joh. 8:26waaragtig, vir #Joh. 8:55wie julle nie ken nie.
29Maar Ek ken Hom, omdat Ek van Hom kom en Hy My gestuur het.
30Toe #Joh. 7:44; 10:39probeer hulle om Hom gevange te neem; en #Joh. 7:44; 8:20niemand het die hand aan Hom geslaan nie, omdat #Joh. 12:23,37; 13:1sy uur nog nie gekom het nie.
31Maar baie van die skare het in Hom geglo en gesê: Wanneer die Christus kom, sal Hy meer tekens doen as wat hierdie man gedoen het?
32Die Fariseërs het gehoor dat die skare dit van Hom mompel, en die Fariseërs en die owerpriesters het #Mt. 26:58dienaars gestuur om Hom gevange te neem.
33Toe sê Jesus vir hulle: Nog 'n klein tydjie is Ek by julle, en Ek gaan na Hom wat My gestuur het.
34 # Joh. 13:33 Julle sal My soek en nie vind nie; en waar Ek is, kan julle nie kom nie.
35En die Jode sê onder mekaar: Waar wil Hy heengaan, dat ons Hom nie sal vind nie? Hy wil tog nie na #Jak. 1:1; I Petr. 1:1die verstrooides onder die Grieke gaan en die Grieke leer nie?
36Wat beteken hierdie woord wat Hy gesê het: Julle sal My soek en nie vind nie; en waar Ek is, kan julle nie kom nie?
37En op die laaste dag, #Lev. 23:36die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê: #Jes. 55:1; Joh. 4:13,14; 6:35; Openb. 21:6; 22:17As iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink!
38Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van #Joh. 4:10lewende water sal uit sy binneste vloei.
39En dit het Hy gesê van #Joh. 16:7die Gees wat dié sou ontvang wat in Hom glo; #Hand. 2:4,17,33,38want die Heilige Gees #Joh. 1:32,33; 3:5,8,34was daar nog nie, #Joh. 16:7omdat Jesus nog nie verheerlik was nie.
40Baie van die skare het, toe hulle die woord hoor, gesê: Hy is waarlik #Joh. 6:14die profeet.
41Ander het gesê: #Joh. 4:42; 6:69Hy is die Christus. En ander het gesê: Kom die Christus dan #Joh. 1:46; 7:52uit Galiléa?
42Het die Skrif nie gesê dat die Christus uit #Mt. 1:1die geslag van Dawid kom en uit #Miga 5:1Betlehem, die dorp #I Sam. 16:1,4waar Dawid was nie?
43Daar het toe verdeeldheid onder die skare gekom oor Hom.
44En sommige van hulle wou Hom gevange neem, maar niemand het die hand aan Hom geslaan nie.
45 # Joh. 7:32 Die dienaars kom toe by die owerpriesters en die Fariseërs, en dié sê vir hulle: Waarom het julle Hom nie gebring nie?
46Die dienaars antwoord: Nooit het 'n mens so gespreek soos hierdie mens nie.
47En die Fariseërs antwoord hulle: Julle is tog nie ook mislei nie?
48Het iemand uit die owerstes in Hom geglo, of uit die Fariseërs?
49Maar hierdie skare wat die wet nie ken nie, is vervloek!
50 # Joh. 3:1 Nikodémus — #Joh. 3:2hy wat in die nag na Hom gegaan het, wat een van hulle was — sê vir hulle:
51Oordeel #Deut. 1:17; 17:6,8-11; 19:15ons wet die mens sonder om hom eers te hoor en te weet wat hy doen?
52Hulle antwoord en sê vir hom: Jy is tog nie ook uit Galiléa nie? Ondersoek en sien dat daar geen profeet uit Galiléa opgestaan het nie.
53En elkeen het huis toe gegaan.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953