JEREMIA 34
AFR53

JEREMIA 34

34
God laat Sedekía aansê wat oor Jerusalem en oor hom sal kom.
1DIE woord wat van die Here tot Jeremia gekom het — #II Kon. 25:1; Jer. 39:1; 52:4toe Nebukadnésar, die koning van Babel, en sy hele leër #Jer. 1:15en al die koninkryke van die land van sy heerskappy en al die volke teen Jerusalem en al die stede daarvan oorlog gevoer het —
2so sê die Here, die God van Israel: Gaan en spreek met Sedekía, die koning van Juda, en sê vir hom: So spreek die Here: Kyk, Ek gee hierdie stad in die hand van die koning van Babel, en hy sal dit met vuur verbrand.
3En #Jer. 32:4jý sal uit sy hand nie ontvlug nie, maar sekerlik gevang en in sy hand gegee word; en oog in oog sal jy die koning van Babel sien, en mond tot mond sal hy met jou spreek; en jy sal in Babel kom.
4Maar luister na die woord van die Here, o Sedekía, koning van Juda! So sê die Here aangaande jou: Jy sal deur die swaard nie sterwe nie.
5Jy sal in vrede sterwe, #II Kron. 21:19en net so 'n wierookbrand as vir jou vaders, die vorige konings wat voor jou gewees het, sal hulle vir jou aansteek #Jer. 22:18en jou beklaag met: Ag, heer! Want Ék het die woord gespreek, spreek die Here.
6En die profeet Jeremia het al hierdie woorde aan Sedekía, die koning van Juda, in Jerusalem meegedeel,
7terwyl die leër van die koning van Babel oorlog voer teen Jerusalem en teen al die stede van Juda wat oorgebly het, teen Lagis en teen Aséka; want #II Kon. 18:13,14; II Kron. 11:5,9hulle #Jer. 4:5het as versterkte stede oorgebly onder die stede van Juda.
Bedreiginge toe die slawe eers vrygestel en toe weer diensbaar gemaak is.
8DIE woord wat van die Here tot Jeremia gekom het nadat koning Sedekía 'n verbond gesluit het met die hele volk wat in Jerusalem was, #Lev. 25:10; vers 15,17om vir hulle 'n vrylating uit te roep,
9 # Lev. 25:39-46 dat elkeen sy slaaf en sy slavin, 'n Hebreeuse man of Hebreeuse vrou, vry moet laat weggaan, #Neh. 5:8-12sodat niemand 'n Jood, sy broer, vir hom diensbaar sou maak nie.
10En al die vorste en die hele volk wat die verbond aangegaan het, het gehoor gegee dat elkeen sy slaaf en sy slavin vry sou laat weggaan, sodat dié nie meer aan hulle diensbaar sou wees nie; ja, hulle het gehoor gegee en hulle laat weggaan.
11Maar daarna het hulle weer die slawe en slavinne laat terugkom wat hulle vry laat weggaan het, en hulle het dié as slawe en slavinne onderdanig gemaak.
12Toe het van die Here die woord van die Here tot Jeremia gekom en gesê:
13So spreek die Here, die God van Israel: Ek het 'n verbond gesluit met julle vaders op die dag #Ex. 20:2toe Ek hulle uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het, met die woorde:
14Aan #Vgl. Deut. 14:28 met Deut. 26:12die einde van #Ex. 21:2sewe jaar moet julle elkeen sy broer, die Hebreër wat aan jou verkoop is en jou ses jaar lank gedien het, laat weggaan; jy moet hom as vryman van jou af laat weggaan. Maar julle vaders het na My nie geluister en geen gehoor gegee nie.
15En júlle het vandag tot inkeer gekom en gedoen wat reg is in my oë, om 'n vrylating uit te roep, elkeen vir sy naaste; #II Kon. 23:3; Neh. 10:29en julle het 'n verbond gesluit voor my aangesig, in die huis waaroor my Naam uitgeroep is.
16Maar julle het weer gedraai en my Naam ontheilig, en elkeen het sy slaaf en sy slavin wat julle vry laat weggaan het #Jer. 2:24volgens hulle begeerte, laat terugkom; en julle het hulle onderdanig gemaak om julle slawe en slavinne te wees.
17Daarom, so sê die Here: Júlle het na My nie geluister om 'n vrylating uit te roep elkeen vir sy broer en vir sy naaste nie; kyk, #Mt. 7:2; Gal. 6:7; Jak. 2:13Ek roep 'n vrylating uit, spreek die Here, om julle oor te gee aan die swaard, die pes en die hongersnood, en Ek sal julle 'n skrikbeeld maak vir al die koninkryke van die aarde.
18En Ek sal die manne wat my verbond oortree het, wat die woorde van die verbond nie gehou het wat hulle voor my aangesig gesluit het nie, maak soos #Gén. 15:10die kalf wat hulle in twee stukke gesny het en tussen die stukke waarvan hulle deurgegaan het:
19die vorste van Juda en die vorste van Jerusalem, #Jer. 29:2die hofdienaars en die priesters en die hele volk van die land wat tussen die stukke van die kalf deurgegaan het.
20En Ek sal hulle gee in die hand van hulle vyande en in die hand van die wat hulle lewe soek; #Jer. 7:33; 16:4en hulle lyke sal dien as voedsel vir die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde.
21En Sedekía, die koning van Juda, en sy vorste sal Ek oorgee in die hand van hulle vyande en in die hand van die wat hulle lewe soek, naamlik aan die leër van die koning van Babel #Jer. 37:5,7wat van julle af opgetrek het.
22Kyk, Ek gee bevel, spreek die Here, #Jer. 37:8en sal hulle na hierdie stad terugbring; en hulle sal daarteen oorlog voer en dit inneem en met vuur verbrand; en Ek sal die stede van Juda 'n wildernis maak, sonder inwoner.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953