GÉNESIS 35
AFR53
35
Jakob by Bet-el. Dood van Ragel en Isak.
1DAARNA het God vir Jakob gesê: Maak jou klaar, trek op na #Gén. 28:13-19Bet-el en woon daar; en bou daar 'n altaar vir die God wat aan jou verskyn het #Gén. 27:43toe jy op die vlug was vir jou broer Esau.
2Toe sê Jakob aan sy huisgesin en aan almal wat by hom was: Verwyder die #Gén. 31:19; Jos. 24:2,23; I Sam. 7:3vreemde gode wat onder julle is, en #Ex. 19:10reinig julle en trek ander klere aan;
3en laat ons klaarmaak en optrek na Bet-el; en ek sal daar 'n altaar bou vir die God #Gén. 32:7,24wat my geantwoord het op die dag van my benoudheid #Gén. 28:20en by my was op die weg wat ek gegaan het.
4Toe gee hulle aan Jakob al die vreemde gode wat in hulle besit was, en die #Hos. 2:13; sien Gén. 24:22ringe aan hulle ore, en Jakob het dit begrawe onder die #Jos. 24:26terpentynboom wat by Sigem is.
5En toe hulle weggetrek het, kom daar #Ex. 15:16; 23:27; Deut. 11:25; Jos. 2:9'n skrik van God op die stede rondom hulle, sodat hulle die seuns van Jakob nie agternagejaag het nie.
6So het Jakob dan in #Gén. 28:19Lus aangekom wat in die land Kanaän is — dit is Bet-el — hy en al die mense wat by hom was,
7en hy het daar 'n altaar gebou en die plek El Bet-el genoem, omdat God daar aan hom geopenbaar is toe hy vir sy broer gevlug het.
8En #Gén. 24:59Debóra, die oppasser van Rebekka, het gesterwe, en sy is begrawe onderkant Bet-el, onder die #Vers 4eikeboom. En hulle het dit genoem: Eik van geween.
9Toe verskyn God weer aan Jakob, by sy terugkoms uit Paddan-Aram, en Hy seën hom;
10en God sê vir hom: Jou naam is Jakob; #Gén. 17:5,15jy sal verder nie Jakob genoem word nie, #Gén. 32:28maar Israel sal jou naam wees. En Hy het hom Israel genoem.
11Verder sê God vir hom: #Gén. 17:1Ek is God, die Almagtige. Wees #Gén. 28:3vrugbaar en vermeerder. #Gén. 17:5,6,16; 26:4'n Nasie, ja, 'n menigte van nasies, sal van jou afstam, en konings sal uit jou lendene voortkom.
12En die land #Gén. 12:7; 13:15; 17:8; 26:3; 28:13wat Ek aan Abraham en Isak gegee het, sal Ek aan jou gee; en aan jou nageslag ná jou sal Ek die land gee.
13Toe het God van hom af opgevaar op die plek waar Hy met hom gespreek het.
14En Jakob #Gén. 28:18; 31:45het 'n gedenksteen opgerig op die plek waar Hy met hom gespreek het, 'n gedenksteen van klip, en daarop 'n #Núm. 28:7drankoffer uitgegiet en olie daarop gegooi.
15En Jakob het die plek waar God met hom gespreek het, #Gén. 28:19Bet-el genoem.
16Daarna het hulle van Bet-el af weggetrek. En toe daar nog 'n kort ent pad was om by Efrat te kom, moes Ragel baar; en sy het dit swaar gehad by die bevalling.
17En terwyl sy dit swaar het by die bevalling, sê die vroedvrou vir haar: Wees nie bevrees nie, #Gén. 30:24want dit is ook 'n seun vir u.
18En toe haar siel uitgaan — want sy het gesterwe — noem sy hom Ben-Oni. Maar sy vader het hom Benjamin genoem.
19So het #Gén. 28:7Ragel dan gesterwe; en sy is begrawe op die pad na #Rut 1:2; Miga 5:2Efrat, dit is Betlehem.
20En Jakob het 'n gedenksteen op haar graf opgerig; dit is die #I Sam. 10:2gedenkteken van die graf van Ragel tot vandag toe.
21En Israel het weggetrek en sy tent opgeslaan aan die ander kant van Migdal-Eder.
22En terwyl Israel in dié land woon, het Ruben gegaan en met Bilha, sy vader se byvrou, #Gén. 49:4; I Kron. 5:1; Gén. 30:4gemeenskap gehad. En Israel het dit gehoor. En die seuns van Jakob was twaalf.
23Die seuns van Lea was: #Gén. 46:8-27; Ex. 1:2-4Ruben, die eersgeborene van Jakob, daarna Símeon en Levi en Juda en Íssaskar en Sébulon.
24Die seuns van Ragel: Josef en Benjamin.
25En die seuns van Bilha, die slavin van Ragel: Dan en Náftali.
26En die seuns van Silpa, die slavin van Lea: Gad en Aser. Dit is die seuns van Jakob wat vir hom in Paddan-Aram gebore is.
27En Jakob het by sy vader Isak gekom in #Gén. 13:18; 23:2,9Mamre, by Kirjat-Arba, dit is Hebron, waar Abraham as vreemdeling vertoef het, en ook Isak.
28En die dae van Isak was honderd-en-tagtig jaar.
29En Isak het die asem uitgeblaas en gesterwe, en hy is by sy volksgenote #Gén. 15:15; 25:8versamel, oud en afgeleef. En #Gén. 25:9; 49:31sy seuns Esau en Jakob het hom begrawe.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953