GÉNESIS 25
AFR53
25
Die dood van Abraham.
1EN Abraham het weer 'n vrou geneem met die naam van Ketúra.
2En #I Kron. 1:32,33sy het vir hom Simran en Joksan en Medan en Mídian en Jisbak en Suag gebaar.
3En Joksan was die vader van Skeba en Dedan; en die kinders van Dedan was die Assuriete, Letusiete en Leümmiete.
4En die seuns van Mídian was: Efa en Efer en Henog en Abída en Éldaä. Hulle almal was seuns van Ketúra.
5En #Gén. 24:36Abraham het aan Isak alles gegee wat hy besit het,
6maar aan die seuns van die byvroue van Abraham het Abraham geskenke gegee en hulle, nog by sy lewe, van sy seun Isak af oos laat wegtrek, na die #Rigt. 6:3Oosland.
7En dit is die dae van die lewensjare van Abraham wat hy geleef het: honderd-vyf-en-sewentig jaar.
8Abraham het die asem uitgeblaas en #Gén. 15:15in goeie ouderdom gesterwe, oud en afgeleef. En hy #Vers 17; Gén. 35:29; 49:29,33is by sy volksgenote versamel.
9En #Gén. 35:29sy seuns Isak en Ismael het hom begrawe in die spelonk van Magpéla, in die stuk grond van Efron, die seun van Sohar, die Hetiet, wat oos van Mamre lê,
10 # Gén. 23:16; 50:13 die stuk grond wat Abraham van die seuns van Het gekoop het. #Gén. 49:31Daar is Abraham begrawe en sy vrou Sara.
11Ná die dood van Abraham het God sy seun Isak geseën; en Isak het gewoon by die put #Gén. 16:14; 24:62Lagai-Roï.
12En dit is die stamboom van Ismael, die seun van Abraham, #Gén. 16:15wat Hagar, die Egiptiese, die slavin van Sara, vir Abraham gebaar het —
13 # I Kron. 1:29-31 dit is die name van die seuns van Ismael, hulle name volgens hulle afstamming: die eersgeborene van Ismael, Nébajot; dan Kedar en Ádbeël en Mibsam
14en Misma en Duma en Massa,
15Hadad en Tema, Jetur, Nafis en Kedma.
16Dit is die seuns van Ismael, en dit hulle name, in hulle dorpe en laers, #Gén. 17:20twaalf vorste volgens hulle volkstamme.
17En dit is die lewensjare van Ismael: honderd-sewen-en-dertig jaar; en #Vers 8hy het die asem uitgeblaas en gesterwe, en hy is versamel by sy volksgenote.
18 # I Sam. 15:7 En hulle het gewoon van Háwila tot by #Gén. 16:7; 20:1; Ex. 15:22Sur wat oos van Egipte lê in die rigting van Assur. Teenoor al sy broers het hy hom gevestig.
Esau en Jakob.
19EN dit is die geskiedenis van Isak, die seun van Abraham: #Mt. 1:2Abraham was die vader van Isak.
20En Isak was veertig jaar oud toe hy Rebekka, die #Gén. 22:23dogter van Bétuel, die Arameër uit #Gén. 28:2Paddan-Aram, #Gén. 24:29die suster van Laban, die Arameër, vir hom as vrou geneem het.
21En Isak het die Here gesmeek met die oog op sy vrou, want sy was onvrugbaar; #I Kron. 5:20; II Kron. 33:13; Esra 8:23en die Here het hom verhoor, sodat sy vrou Rebekka swanger geword het.
22En die kinders het teen mekaar gestoot binne-in haar. Toe sê sy: As dit so gaan, waarvoor leef ek dan? Daarop het sy #I Sam. 9:9gegaan om die Here te raadpleeg.
23En die Here het haar geantwoord: #Gén. 17:16; 24:60Twee nasies is in jou skoot, en twee volke sal van mekaar gaan uit jou liggaam; en die een volk sal sterker wees as die ander volk; en die #Gén. 27:29,40; Rom. 9:12oudste sal die jongste dien.
24En toe haar dae vervul is dat sy moes baar, was daar 'n tweeling in haar skoot.
25En die eerste is gebore — rooi, #Gén. 27:11geheel en al soos 'n mantel van hare. Daarom het hulle hom Esau genoem.
26En daarna is sy broer gebore, terwyl #Hos. 12:3sy hand die hakskeen van Esau vashou. Daarom het hulle hom #Gén. 27:36Jakob genoem. En Isak was sestig jaar oud by hulle geboorte.
27En die seuns het opgegroei: Esau het 'n ervare #Gén. 27:3,5jagter geword, 'n man van die veld; maar Jakob was 'n #Gén. 6:9; Job 1:1,8vredeliewende man wat in tente gewoon het.
28En Isak het Esau liefgehad, want wildsvleis was na sy #Gén. 27:4smaak; #Gén. 27:6maar Rebekka het Jakob liefgehad.
29En Jakob het 'n kooksel klaargemaak en Esau het moeg uit die veld gekom.
30Toe sê Esau vir Jakob: Laat my tog sluk van die rooigoed daar, want ek is moeg. Daarom het hulle hom Edom genoem.
31En Jakob antwoord: Verkoop eers jou eersgeboortereg aan my.
32En Esau sê: Kyk, ek gaan sterwe, en wat baat die eersgeboortereg my dan?
33Toe antwoord Jakob: Sweer eers vir my. En hy het vir hom gesweer en #Hebr. 12:6sy eersgeboortereg aan Jakob verkoop.
34En Jakob het aan Esau brood en die kooksel lensies gegee; en hy het geëet en gedrink en opgestaan en weggegaan. So het Esau dan sy eersgeboortereg verag.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953