ESRA 2
AFR53

ESRA 2

2
Lys van die eerste Jode wat saam met Serubbábel in Juda teruggekom het.
1EN #Tot vers 70: Neh. 7:6-73 ; vgl. dwarsdeur I Esdr. 5:4-46dit is die inwoners van die provinsie Juda wat opgetrek het uit die gevangenskap van die ballinge #II Kon. 24:14-16; 25:11; II Kron. 36:20wat Nebukadnésar, die koning van Babel, na Babel weggevoer het, wat na Jerusalem en Juda teruggekeer het, elkeen na sy stad;
2wat saam met Serubbábel, Jésua, Nehemía, Serája, Reëlája, Mórdegai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Rehum, Baäna gekom het; die aantal manne van die volk van Israel was:
3die kinders van Parhos, tweeduisend-eenhonderd-twee-en-sewentig;
4die kinders van Sefátja, driehonderd-twee-en-sewentig;
5die kinders van Arag, sewehonderd-vyf-en-sewentig;
6die kinders van Pahat-Moab, van die kinders van Jésua en Joab, tweeduisend-agthonderd-en-twaalf;
7die kinders van Elam, duisend-tweehonderd-vier-en-vyftig;
8die kinders van Sattu, negehonderd-vyf-en-veertig;
9die kinders van Sakkai, sewehonderd-en-sestig;
10die kinders van Bani, seshonderd-twee-en-veertig;
11die kinders van Bébai, seshonderd-drie-en-twintig;
12die kinders van Asgad, duisend-tweehonderd-twee-en-twintig;
13die kinders van Adoníkam, seshonderd-ses-en-sestig;
14die kinders van Bigwai, tweeduisend-ses-en-vyftig;
15die kinders van Adin, vierhonderd-vier-en-vyftig;
16die kinders van Ater, van Hiskía, agt-en-negentig;
17die kinders van Bésai, driehonderd-drie-en-twintig;
18die kinders van Jora, honderd-en-twaalf;
19die kinders van Hasum, tweehonderd-drie-en-twintig;
20die kinders van Gibbar, vyf-en-negentig;
21die kinders van Betlehem, honderd-drie-en-twintig;
22die manne van Netófa, ses-en-vyftig;
23die manne van Ánatot, honderd-agt-en-twintig;
24die kinders van Asmáwet, twee-en-veertig;
25die kinders van Kirjat-Arim, Kefíra en Béërot, sewehonderd-drie-en-veertig;
26die kinders van Rama en Geba, seshonderd-een-en-twintig;
27die manne van Migmas, honderd-twee-en-twintig;
28die manne van Bet-el en Ai, tweehonderd-drie-en-twintig;
29die kinders van Nebo, twee-en-vyftig;
30die kinders van Magbis, honderd-ses-en-vyftig;
31die kinders van die ander Elam, duisend-tweehonderd-vier-en-vyftig;
32die kinders van Harim, driehonderd-en-twintig;
33die kinders van Lod, Hadid en Ono, sewehonderd-vyf-en-twintig;
34die kinders van Jérigo, driehonderd-vyf-en-veertig;
35die kinders van Sénaä, drieduisend-seshonderd-en-dertig.
36Die priesters: die kinders van Jedája, van die huis van Jésua, negehonderd-drie-en-sewentig;
37die kinders van Immer, duisend-twee-en-vyftig;
38die kinders van Pasgur, duisend-tweehonderd-sewen-en-veertig;
39die kinders van Harim, duisend-en-sewentien.
40Die Leviete: die kinders van Jésua en Kádmiël, van die kinders van Hodáwja, vier-en-sewentig.
41Die sangers: die kinders van Asaf, honderd-agt-en-twintig.
42Die kinders van die poortwagters: die kinders van Sallum, die kinders van Ater, die kinders van Talmon, die kinders van Akkub, die kinders van Hatíta, die kinders van Sobai, almal saam honderd-negen-en-dertig.
43Die #I Kron. 9:2tempelbediendes: die kinders van Siha, die kinders van Hasúfa, die kinders van Tábbaot;
44die kinders van Keros, die kinders van Síaha, die kinders van Padon;
45die kinders van Lebána, die kinders van Hágaba, die kinders van Akkub;
46die kinders van Hagab, die kinders van #Of Salmai; Neh. 7:48Samlai, die kinders van Hanan;
47die kinders van Giddel, die kinders van Gahar, die kinders van Reája;
48die kinders van Resin, die kinders van Nekóda, die kinders van Gassam;
49die kinders van Ussa, die kinders van Paséag, die kinders van Bésai;
50die kinders van Asna, die kinders van die Meüniete, die kinders van die Nefisiete;
51die kinders van Bakbuk, die kinders van Hakúfa, die kinders van Harhur;
52die kinders van Baslut, die kinders van Mehída, die kinders van Harsa;
53die kinders van Barkos, die kinders van Sísera, die kinders van Temag;
54die kinders van Nesíag, die kinders van Hatífa;
55die kinders van die dienaars van Salomo: die kinders van Sotai, die kinders van Hassoféret, die kinders van Perúda;
56die kinders van Jáäla, die kinders van Darkon, die kinders van Giddel;
57die kinders van Sefátja, die kinders van Hattil, die kinders van Pogéret-Hassebáim, die kinders van Ami —
58al die tempelbediendes en die kinders van die dienaars van Salomo was driehonderd-twee-en-negentig.
59En dit is hulle wat uit Tel-Melag, Tel-Harsa, Kerub, Addan, Immer opgetrek het, maar wat nie hulle familie en hulle afkoms kon aanwys of hulle van Israel afkomstig was nie —
60die kinders van Delája, die kinders van Tobía, die kinders van Nekóda, seshonderd-#Neh. 7:62twee-en-vyftig.
61En van die kinders van die priesters: die kinders van Habája, die kinders van Hakkos, die kinders van Barsíllai, wat uit die dogters van #II Sam. 17:27Barsíllai, die Gileadiet, 'n vrou geneem het en na hulle naam genoem is.
62Hulle het hul stamboom gesoek onder die wat in die register opgeneem is, maar dit was nie te vinde nie; daarom is hulle onbevoeg verklaar vir die priesterskap.
63En die goewerneur het aan hulle gesê dat hulle #Lev. 22:2,10,15,16nie mag eet van die hoogheilige gawes nie, totdat 'n priester sou optree met #Ex. 28:30Urim en Tummim.
64Die hele vergadering saam was #I Esdr. 5:41twee-en-veertigduisend-driehonderd-en-sestig,
65behalwe hulle slawe en hulle slavinne; dié was seweduisend-driehonderd-sewen-en-dertig. En hulle het #Neh. 7:67tweehonderd sangers en sangeresse gehad.
66Hulle perde was sewehonderd-ses-en-dertig; hulle muile, tweehonderd-vyf-en-veertig;
67hulle kamele, vierhonderd-vyf-en-dertig; esels, sesduisend-sewehonderd-en-twintig.
68En van die familiehoofde het, toe hulle by die huis van die Here kom wat in Jerusalem is, vrywillig gegee vir die huis van God om dit weer op te rig op sy plek.
69Na hul vermoë het hulle bygedra tot die fonds van die werk: in goud #Neh. 7:70-72een-en-sestigduisend #I Kron. 29:7dragmes, en in silwer vyfduisend mines en honderd priesterrokke.
70So het dan die priesters en die Leviete en van die volk en die sangers en die poortwagters en die tempelbediendes in hulle stede gaan woon, en die hele Israel in húlle stede.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953