ESÉGIËL 37
AFR53

ESÉGIËL 37

37
Israel word herstel.
1 # Eség. 1:3 DIE hand van die Here was op my, en Hy het my uitgebring #Eség. 3:12deur die Gees van die Here en my neergesit in #Eség. 3:22,23die laagte; en dit was vol bene.
2En Hy het my by hulle laat verbygaan na alle kante toe; en kyk, daar het 'n groot menigte oor die laagte gelê, en kyk, hulle was baie dor.
3Toe sê Hy vir my: Mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord: Here Here, #Deut. 32:39; Joh. 5:21; II Kor. 1:9U weet dit.
4Daarop sê Hy vir my: Profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle: Dor bene, hoor die woord van die Here!
5So spreek die Here Here tot hierdie bene: Kyk, #Ps. 104:30Ek bring #Gén. 2:7gees in julle in, sodat julle lewendig kan word.
6En Ek sal senings op julle lê en vlees oor julle laat opkom en 'n vel oor julle trek en gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word; en julle sal weet dat Ek die Here is.
7Toe het ek geprofeteer soos my beveel was. En sodra ek geprofeteer het, was daar 'n geruis, en kyk — 'n beroering! En die bene het nader gekom, elke been na sy been.
8Toe kyk ek en — daar was senings op hulle, en daar het vlees op gekom, en 'n vel is bo-oor hulle getrek, maar daar was geen gees in hulle nie.
9Daarop sê Hy vir my: Profeteer tot die gees, profeteer, mensekind, en sê aan die gees: So spreek die Here Here: Kom aan uit #Dan. 7:2; 11:4; Openb. 7:1die vier windstreke, o gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word.
10En ek het geprofeteer soos Hy my beveel het. Toe het die gees in hulle gekom, en hulle het lewendig geword en #Openb. 11:11op hulle voete gaan staan — 'n ontsaglike groot leër!
11Toe sê Hy vir my: Mensekind, hierdie bene is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê: #Ps. 102:4Ons bene is verdor, en #Jes. 49:14; Eség. 33:10ons verwagting is verlore; #Klaagl. 3:54dit is klaar met ons!
12Daarom, profeteer en sê aan hulle: So spreek die Here Here: Kyk, #Jes. 26:19; Hos. 13:14Ek sal julle grafte oopmaak en julle uit jul grafte laat opkom, o my volk! #Eség. 36:24En Ek sal julle bring in die land van Israel.
13En julle sal weet dat Ek die Here is as Ek julle grafte oopmaak en julle uit jul grafte laat opkom, o my volk!
14En #Eség. 36:27Ek sal my Gees in julle gee, dat julle lewendig kan word; en Ek sal julle vestig in jul land; en julle sal weet dat Ek, die Here, dit gespreek en gedoen het, spreek die Here.
15Verder het die woord van die Here tot my gekom en gesê:
16En jy, mensekind, #Núm. 17:2neem vir jou 'n stuk hout, en skrywe daarop: Vir #Sag. 10:6Juda en vir #II Kron. 11:12,13,16; 15:9; 30:11,18die kinders van Israel, sy bondgenote; en neem 'n ander stuk hout en skrywe daarop: Vir #I Kron. 5:1Josef (die hout van #Gén. 48:13,14,19; Hos. 5:3,5Efraim) en die hele huis van Israel, sy bondgenote.
17 # Jes. 11:13 Voeg hulle dan vir jou bymekaar, die een by die ander, om een stuk hout te wees, en laat hulle een word in jou hand.
18En as die kinders van jou volk met jou spreek en sê: Sal u ons nie te kenne gee wat u met hierdie dinge bedoel nie?
19sê dan vir hulle: So spreek die Here Here: Kyk, Ek sal die stuk hout van Josef neem, wat in die hand van Efraim is, en die stamme van Israel, sy bondgenote, en Ek sal hulle by hom voeg, by die stuk van Juda, en hulle een stuk hout maak; en hulle sal een word in my hand.
20So moet dan die houte waar jy op skrywe, in jou hand wees #Eség. 12:3voor hulle oë;
21en sê vir hulle: So spreek die Here Here: Kyk, #Eség. 36:24; 37:25; Hos. 11:11Ek gaan die kinders van Israel haal tussen die nasies uit waarheen hulle getrek het, en Ek sal hulle van alle kante bymekaar laat kom en hulle bring in hul land.
22En #Jer. 50:4Ek sal hulle een volk maak in die land, op die berge van Israel; en #Eség. 34:24een Koning sal vir hulle almal koning wees; en hulle sal nie meer twee nasies wees nie en verder nie meer in twee koninkryke verdeeld wees nie.
23En hulle sal hul nie meer verontreinig met hulle drekgode en hulle verfoeisels en met al hulle oortredinge nie; en Ek #Eség. 36:29sal hulle verlos uit al hulle woonplekke waarin hulle gesondig het, en sal hulle reinig. So sal hulle dan vir my 'n volk wees, en Ek vir hulle 'n God wees.
24En #Eség. 34:23my kneg Dawid sal koning oor hulle wees, en hulle sal almal een herder hê; en hulle sal in my verordeninge wandel en my insettinge onderhou en daarna handel.
25En #Eség. 28:25; 36:28hulle sal woon in die land wat Ek aan my kneg Jakob gegee het, waar julle vaders in gewoon het; ja, húlle sal daarin woon, hulle kinders en hulle kindskinders #Jes. 60:21; Joël 3:20tot in ewigheid; en my kneg Dawid sal hulle vors wees #Joh. 12:34vir ewig.
26En Ek sal #Eség. 34:25'n verbond van vrede met hulle sluit, dit sal 'n ewige verbond met hulle wees; en Ek sal hulle daar bring en hulle vermenigvuldig; en #Eség. 11:16; 37:28; Joël 2:27; II Kor. 6:16; Joh. 1:14Ek sal my heiligdom in hulle midde vestig vir ewig.
27En my tabernakel sal oor hulle wees, en Ek sal vir hulle 'n God wees en hulle vir my 'n volk wees.
28En #Eség. 36:23die nasies sal weet dat #Eség. 20:12Ek die Here is wat Israel heilig as my heiligdom vir ewig in hulle midde sal wees.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953