KOLOSSENSE 3
AFR53

KOLOSSENSE 3

3
Vermaning tot heiligmaking en broederlike liefde.
1 # Kol. 2:12 AS julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit.
2Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie.
3Want #Rom. 6:2; Kol. 2:20julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God.
4Wanneer Christus, wat #Joh. 11:25ons lewe is, #I Joh. 2:28; 3:2geopenbaar word, dan sal julle ook saam met Hom #I Kor. 15:43in heerlikheid geopenbaar word.
5 # Rom. 8:13 Maak dood dan #Rom. 6:13julle lede wat op die aarde is, naamlik #Efés. 5:3hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, #Efés. 5:5wat afgodediens is,
6 # Efés. 5:6 waardeur die toorn van God oor #Efés. 2:2die kinders van die ongehoorsaamheid kom,
7waarin julle ook vroeër gewandel het toe julle daarin geleef het.
8Maar nou moet julle ook #Efés. 4:22dit alles aflê, naamlik #Efés. 4:31toorn, woede, boosheid, laster, #Efés. 4:29skandelike taal uit julle mond.
9 # Efés. 4:25 Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle #Rom. 6:6die oue mens met sy werke afgelê het
10en julle jul met #Rom. 6:4die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na #Rom. 8:29die beeld van sy Skepper,
11waar daar nie #I Kor. 12:13Griek en Jood, #Gal. 5:6besnedene en onbesnedene, barbaar, Scith, slaaf, vryman is nie, maar Christus #Efés. 1:23is alles en in almal.
12Beklee julle dan, as #Lk. 18:7uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met #Filip. 2:1innerlike ontferming, #Efés. 4:32goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid.
13 # Efés. 4:2 Verdra mekaar en #Efés. 4:32vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen.
14En beklee julle bo dit alles met #Kol. 2:2die liefde wat die band van die volmaaktheid is.
15En laat #Filip. 4:7die vrede van God, #I Kor. 7:15waartoe julle ook #Efés. 2:16in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar.
16Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar #Efés. 5:19met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here.
17En #I Kor. 10:31; Kol. 3:23wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.
Huislike pligte.
18 # Tot Kol. 4:1; Efés. 5:22 – 6:9 VROUE, wees julle mans onderdanig soos dit betaamlik is in die Here.
19 # Efés. 5:25 Manne, julle moet jul vroue liefhê en nie teen hulle verbitter word nie.
20 # Efés. 6:1 Kinders, julle moet jul ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is die Here welbehaaglik.
21 # Efés. 6:4 Vaders, moenie julle kinders terg nie, sodat hulle nie moedeloos word nie.
22 # Efés. 6:5,6 Diensknegte, julle moet jul here na die vlees in alles gehoorsaam wees, nie met oëdiens soos mensebehaers nie, maar in eenvoudigheid van hart, omdat julle God vrees.
23En wat julle ook al doen, doen dit van harte #Efés. 6:7soos vir die Here en nie vir mense nie,
24 # Efés. 6:8 omdat julle weet dat julle van die Here #Mt. 25:34die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus.
25Maar wie onreg doen, sal die onreg wat hy gedoen het, terug ontvang; en #Efés. 6:9daar is geen aanneming van die persoon nie.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953