II TIMÓTHEÜS 4
AFR53

II TIMÓTHEÜS 4

4
1 # I Tim. 5:21 EK besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by #II Thes. 2:8; II Tim. 4:8sy verskyning en sy koninkryk:
2verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; #I Tim. 5:20weerlê, bestraf, #Tit. 2:15vermaan in alle lankmoedigheid en lering;
3want #II Tim. 3:1daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die #I Tim. 1:10gesonde leer nie sal verdra nie, maar, #II Tim. 3:6omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede,
4en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle #I Tim. 1:6sal wend tot fabels.
5Maar #I Thes. 5:6wees jy in alles nugter; #II Tim. 2:3ly verdrukking; doen die werk van #Efés. 4:11'n evangelis; vervul jou bediening.
Paulus wys op sy einde en vra Timótheüs om na hom te kom. Mededeling aangaande verskillende persone.
6WANT ek word #Filip. 2:17alreeds as 'n drankoffer uitgegiet, en die tyd van #Filip. 1:23my heengaan is naby.
7 # I Tim. 6:12 Ek het die goeie stryd gestry; ek het #Hand. 20:24die wedloop voleindig; ek het die geloof behou.
8Verder is #Kol. 1:5vir my weggelê #I Kor. 9:25; II Tim. 2:5die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige Regter, my #II Tim. 1:12in dié dag sal gee; en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het.
9 # II Tim. 4:21 Beywer jou om gou na my te kom.
10Want #Kol. 4:14Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wêreld liefgekry het, en het na Thessaloníka vertrek, Crescens na Galásië, #II Kor. 2:12Titus na Dalmásië.
11 # II Tim. 1:15 Lukas is alleen by my. #Hand. 12:12; Kol. 4:10Markus moet jy gaan haal en saam met jou bring, want hy kan my baie tot diens wees.
12 # Hand. 20:4 Tíchikus het ek na Éfese gestuur.
13As jy kom, moet jy die reismantel bring wat ek by Carpus in Troas laat bly het, en die boeke, veral die perkamente.
14 # I Tim. 1:20 Alexander, die kopersmid, het my baie kwaad aangedoen. Mag die Here hom vergeld na sy werke!
15Jy moet ook vir hom oppas, want hy het ons woorde sterk teëgestaan.
16In my eerste #Mt. 10:18verdediging het niemand my bygestaan nie, maar almal het my verlaat. Mag dit hulle nie toegereken word nie!
17Maar #Hand. 27:23die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking heeltemal volbring kan word en al die heidene dit kan hoor; #II Tim. 3:11en ek is uit die bek van die leeu verlos.
18En die Here sal my verlos van elke bose werk en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan. Aan Hom die heerlikheid tot in alle ewigheid! Amen.
19Groet #Hand. 18:2Prisca en Áquila en #II Tim. 1:16die huis van Onesíforus.
20 # Rom. 16:23 Erástus het in Korinthe gebly. #Hand. 20:4Trófimus het ek siek in #Hand. 20:15,17Miléte agtergelaat.
21 # II Tim. 4:9 Beywer jou om voor die winter te kom. Eubúlus en Pudens en Linus en Claudia en al die broeders groet jou.
22 # Gal. 6:18 Mag die Here Jesus Christus met jou gees wees! Die genade sy met julle! Amen.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953