II KRONIEKE 15
AFR53

II KRONIEKE 15

15
Asa skaf die afgodery af.
1TOE #Núm. 24:2het die Gees van God op Asárja, die seun van Oded, gekom;
2en hy het uitgegaan om Asa te ontmoet en vir hom gesê: Luister na my, Asa en die hele Juda en Benjamin! Die Here is met julle as julle met Hom is, en #I Kron. 28:9; Jer. 29:13; Mt. 7:7as julle Hom soek, sal Hy Hom deur julle laat vind; maar #II Kron. 12:5; 24:20; Deut. 31:17as julle Hom verlaat, sal Hy julle verlaat.
3En #Hos. 3:4daar was baie dae dat Israel sonder die ware God was en sonder #II Kron. 17:8,9; 35:3; sien Lev. 10:11'n lerende priester en sonder wet.
4Maar as hulle in die nood hul tot die Here, die God van Israel, bekeer het en Hom gesoek het, het Hy Hom deur hulle laat vind.
5En in dié tye was daar geen vrede vir wie uit- of ingegaan het nie, maar groot beroering oor al die inwoners van die lande;
6en nasie het teen nasie en stad teen stad gebots, omdat God hulle deur allerhande nood in verwarring gebring het.
7Wees julle dan sterk, en laat julle hande nie slap hang nie, want daar is loon volgens julle werk.
8En toe Asa hierdie woorde en die profesie hoor wat Asárja, die seun van Oded, gespreek het, het hy moed geskep en #I Kon. 15:12die verfoeisels verwyder uit die hele land Juda en Benjamin en uit die stede #II Kron. 13:19; 17:2; 19:4wat hy op die gebergte van Efraim ingeneem het; en die altaar van die Here wat #II Kron. 8:12voor die voorportaal van die Here was, het hy herstel.
9Daarop vergader hy die hele Juda en Benjamin, ook #II Kron. 11:16; vgl. II Kron. 16:1die vreemdelinge wat uit Efraim en Manasse en uit Símeon by hulle was; want uit Israel het hulle in menigte na hom oorgeloop toe hulle sien dat die Here sy God met hom was.
10En hulle het in Jerusalem byeengekom, in die derde maand van die vyftiende jaar van die regering van Asa,
11en dieselfde dag aan die Here geoffer van #II Kron. 14:13,15die buit wat hulle ingebring het, sewehonderd beeste en seweduisend stuks kleinvee.
12En hulle #II Kon. 23:3; II Kron. 29:10; 34:31het die verbond aangegaan om die Here, die God van hulle vaders, met hul hele hart en met hul hele siel te soek.
13En elkeen wat die Here, die God van Israel, nie soek nie, #Deut. 13:9sou gedood word, klein en groot, manne sowel as vroue.
14En hulle het vir die Here gesweer met 'n groot stem en met gejuig en met trompette en #I Kron. 15:28; Ps. 98:6; Hos. 5:8basuine.
15En die hele Juda was verheug oor die eed, want hulle het met hul hele hart gesweer en met hul hele wil Hom gesoek; en Hy het Hom deur hulle laat vind, en die Here het hulle rus verskaf rondom.
16 # Tot vers 18: I Kon. 15:13-15 Ja, selfs het hy Máäga, die moeder van koning Asa, afgesit as gebiedster, omdat sy 'n afgryslike voorwerp vir Asjéra gemaak het; en Asa het die afgryslike voorwerp omgekap en #II Kon. 23:6,15stukkend gestamp en in die dal Kidron verbrand.
17 # II Kron. 14:3,5 Die hoogtes is wel nie uit Israel verwyder nie, maar Asa se hart was volkome al sy dae.
18En hy het die heilige gawes van sy vader en sy eie heilige gawes in die huis van God ingebring: silwer en goud en allerhande voorwerpe.
19En daar was geen oorlog tot in die vyf-en-dertigste jaar van die regering van Asa nie.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953