I SAMUEL 1
AFR53
1
Die gelofte van Hanna. Geboorte van Samuel.
1DAAR was 'n sekere man uit Ramatáim, 'n Sufiet, #Jos. 24:33uit die gebergte van Efraim, en sy naam was #I Kron. 6:22 ens.Élkana, die seun van Jeróham, die seun van Elíhu, die seun van Tohu, die seun van Suf, 'n Efratiet.
2En hy het twee vroue gehad; die naam van die een was Hanna, en die naam van die tweede was Peninna; en Peninna het kinders gehad, maar #Rigt. 13:2; Lk. 1:7Hanna het geen kinders gehad nie.
3En dié man het van jaar tot jaar opgegaan uit sy stad #Deut. 12:5 ens.om te aanbid en aan die Here van die leërskare te offer #Jos. 18:1in Silo, waar die twee seuns van Eli, Hofni en Pínehas, priesters van die Here was.
4En op 'n dag het Élkana geoffer #Deut. 12:17 ens.; 16:11en aan sy vrou Peninna en al haar seuns en haar dogters dele van die offervleis gegee;
5maar aan Hanna het hy 'n dubbele deel gegee; want hy het Hanna liefgehad; maar die Here het haar moederskoot toegesluit.
6En haar mededingster het haar ook bitterlik geterg #Job 24:21om haar te vertoorn, omdat die Here haar moederskoot toegesluit het.
7So het hy gedoen van jaar tot jaar, telkens as sy opgaan in die huis van die Here. Só het sy haar geterg, dat sy geween het en nie wou eet nie.
8En haar man Élkana sê vir haar: Hanna, waarom ween jy? en waarom eet jy nie? en waarom is jou hart bedroef? #Rut 4:15Is ek vir jou nie beter as tien seuns nie?
9Toe staan Hanna op nadat hulle geëet en nadat hulle gedrink het in Silo, terwyl die priester Eli op die stoel sit by die deurpos van #I Sam. 3:3die tempel van die Here.
10En bitter bedroef het sy tot die Here gebid en bitterlik geween;
11en sy het 'n #Rigt. 11:30gelofte gedoen en gesê: Here van die leërskare, as U waarlik #Gén. 29:32die ellende van u diensmaagd aansien en #Gén. 8:1aan my dink en u diensmaagd nie vergeet nie, maar u diensmaagd 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe; #Rigt. 13:5en geen skeermes sal op sy hoof kom nie.
12En toe sy lank gebid het voor die aangesig van die Here en Eli op haar mond ag gee —
13want Hanna het in haar hart gespreek: net haar lippe het geroer, maar haar stem kon nie gehoor word nie — het Eli gedink dat sy dronk was.
14En Eli sê vir haar: Hoe lank wil jy jou soos 'n dronk mens gedra? Sit jou wyn van jou af weg.
15Maar Hanna antwoord en sê: Nee, my heer, ek is 'n vrou beswaard in my gemoed: wyn of sterk drank het ek nie gedrink nie, maar ek het #Ps. 42:5; 62:9; Klaagl. 2:19my siel voor die aangesig van die Here uitgestort.
16Hou tog nie u dienares vir 'n deugniet nie, want vanweë my baie sorge en verdriet het ek tot nou toe gespreek.
17En Eli antwoord en sê: #I Sam. 20:13,42; II Sam. 15:9Gaan in vrede, en #Ps. 20:5,6mag die God van Israel jou bede gee wat jy van Hom gebid het.
18Daarop sê sy: #Gén. 33:15Mag u dienares guns in u oë vind. Die vrou het toe daar weggegaan, en sy het geëet en haar aangesig was anders.
19Toe het hulle die môre vroeg klaargemaak en voor die aangesig van die Here aanbid en teruggegaan en by hulle huis in #Vers 1; I Sam. 2:11; 15:34Rama gekom; en Élkana het sy vrou Hanna beken, en #Vers 11die Here het aan haar gedink.
20En by die wisseling van die jaar het Hanna, wat swanger was, 'n seun gebaar en hom Samuel genoem; want, #Ex. 18:4het sy gesê, ek het hom van die Here gebid.
21Toe die man Élkana dan met sy hele huisgesin #Vers 3opgaan om aan die Here die jaarlikse offer en sy gelofte-offer te bring,
22het Hanna nie opgegaan nie; maar sy het aan haar man gesê: Eers wanneer die seun gespeen is, sal ek hom bring, dat hy kan verskyn voor die aangesig van die Here en daar #Vers 11,28vir altyd bly.
23En haar man Élkana het aan haar gesê: Doen wat goed is in jou oë, bly totdat jy hom gespeen het; #II Sam. 7:25mag die Here net sy woord bevestig. Die vrou het toe gebly en haar seun gesoog totdat sy hom gespeen het.
24En sodra sy hom gespeen het, het sy hom met haar saam gebring, met drie bulle en 'n efa meel en 'n sak wyn, en sy het hom gebring in die huis van die Here #Vers 3,9in Silo. En die seun was nog jonk.
25En hulle het die bul geslag en die seun by Eli gebring;
26en sy het gesê: Ag, my heer, #Gén. 42:15so waar as u siel leef, my heer, ek is die vrou wat hier by u gestaan het om tot die Here te bid.
27Om hierdie seun het ek gebid, en die Here het my bede aan my gegee wat ek van Hom gebid het.
28So staan ek hom dan ook af aan die Here al die dae wat hy leef; hy is aan die Here afgestaan. En hy het die Here daar aanbid.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953