I KRONIEKE 28
AFR53

I KRONIEKE 28

28
Dawid se laaste bevele aan Salomo omtrent die bou van die tempel.
1TOE het Dawid #I Kron. 23:2al die owerstes van Israel, #I Kron. 27:16-22die stamowerstes en #I Kron. 27:1-15die owerstes van die afdelings wat in die koning se diens was, en die owerstes oor duisend en die owerstes oor honderd en #I Kron. 27:25-31die owerstes oor al die besittings en vee van die koning en sy seuns, saam met die hofdienaars en #I Kron. 11:10-47die helde en elke dapper man in Jerusalem bymekaar laat kom.
2En koning Dawid het hom opgerig in staande houding en gesê: Luister na my, my broers en my volk! #I Kron. 22:7Ek self het my voorgeneem om 'n huis van rus vir die verbondsark van die Here te bou en vir #Ps. 99:5; 132:7die voetbank van onse God, en ek het toebereidsels getref vir die bou.
3Maar God het aan my gesê: #II Sam. 7:5,13; I Kon. 5:3-5; I Kron. 17:4Jy mag vir my Naam nie 'n huis bou nie, want jy is 'n man van oorloë, en jy het bloed vergiet.
4Maar die Here, die God van Israel, het my verkies uit my hele familie om #I Kron. 17:23,27vir altyd koning oor Israel te wees; want Hy het Juda as vors verkies, en #I Sam. 16:1in die huis van Juda my familie; en onder die seuns van my vader het Hy in my behae gehad om my koning te maak oor die hele Israel.
5 # I Kron. 3:1-9; 14:3-7 En uit al my seuns — want die Here het my baie seuns gegee — het Hy my seun Salomo verkies om te sit op die troon van die koningskap van die Here oor Israel.
6En Hy het aan my gesê: #II Sam. 7:13,14; I Kon. 5:5; I Kron. 17:12; 22:9,10Jou seun Salomo, hy sal my huis en my voorhowe bou, want Ek het hom vir My as 'n seun verkies, en Ék sal vir hom 'n Vader wees.
7En Ek sal sy koningskap bevestig tot in ewigheid as hy getrou my gebooie en my verordeninge onderhou, soos vandag.
8Nou dan, voor die oë van die hele Israel, die vergadering van die Here, en voor die ore van onse God: Onderhou en soek al die gebooie van die Here julle God, sodat julle hierdie goeie land kan besit en julle kinders ná julle tot in ewigheid kan laat erwe.
9En jy, my seun Salomo, #Hos. 4:1ken die God van jou vader en dien Hom met #I Kon. 8:61'n volkome hart en met 'n gewillige siel, #I Sam. 16:7; Ps. 139:2; Openb. 2:23want die Here deursoek al die harte, en Hy verstaan elke versinsel van die gedagtes. As jy Hom soek, sal Hy Hom deur jou laat vind; maar #Jos. 24:20as jy Hom verlaat, sal Hy jou vir altyd verstoot.
10Kyk nou, die Here het jou verkies om 'n huis vir 'n heiligdom te bou; wees sterk en voer dit uit.
11En Dawid het aan sy seun Salomo #Ex. 25:40; vers 19'n voorbeeld gegee van #I Kon. 6:3; I Kron. 3:4die voorportaal en die daarby behorende geboue, van sy skatkamers en sy #I Kron. 3:9bovertrekke en sy binnevertrekke en van die vertrek van #Ex. 25:17die versoendeksel;
12en 'n voorbeeld van alles wat by hom in die gees was: van die voorhowe van die huis van die Here en van al #II Kon. 23:11die kamers rondom en #I Kron. 26:20die skatkamers van die huis van God en die skatkamers van die heilige gawes;
13en van #I Kron. 24:1die afdelings van die priesters en die #I Kron. 23:6Leviete, en van al die dienswerk in die huis van die Here en al die gereedskappe vir die diens in die huis van die Here;
14aan goud, het hy gegee, volgens die gewig aan goud vir al die gereedskappe van elke diens; vir al die silwergereedskappe volgens die gewig, vir al die gereedskappe van elke diens;
15en die gewig aan goud vir die #Ex. 25:31goue kandelaars en hulle #Ex. 25:37lampe volgens die gewig van elke kandelaar en sy lampe; en vir die silwerkandelaars volgens die gewig van 'n kandelaar en sy lampe, ooreenkomstig die diens van elke kandelaar;
16en die goud volgens gewig vir die tafels van die toonbrode, vir elke tafel afsonderlik, en silwer vir die silwertafels;
17en vir #Ex. 38:3; I Sam. 2:13,14die vurke en komme en kanne, suiwer goud, en vir die goue bekers volgens die gewig van elke beker afsonderlik, en vir die silwerbekers volgens die gewig van elke beker afsonderlik;
18en vir die #Ex. 30:1reukaltaar gelouterde goud volgens gewig; en goud vir die voorbeeld van die wa, #Ex. 25:18-22; I Sam. 4:4; I Kon. 6:23-28die gérubs, wat hul vlerke moet uitsprei en die verbondsark van die Here moet beskut.
19Dit alles — al die werke van die voorbeeld — het Hy my geleer volgens 'n beskrywing #Vers 11,12|1CH 28:11,12; Ex. 25:40uit die hand van die Here wat oor my was.
20En Dawid het aan sy seun Salomo gesê: Wees sterk en vol moed, en voer dit uit; vrees nie en wees nie verskrik nie, want die Here God, my God, #Jos. 1:5sal met jou wees; Hy sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie, totdat jy al die dienswerk aan die huis van die Here voltooi het.
21En daar is #Vers 13|1CH 28:13; I Kron. 24-26die afdelings van die priesters en die Leviete vir elke diens in die huis van God; verder het jy by jou in elke soort werk allerhande #Ex. 35:25,26; 36:1,2kunstenaars, gereed vir elke diens; ook die owerstes en die hele volk vir al jou sake.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953