Matio 1:19

Matio 1:19 NGBM

Àndǔm we Yesyɛ̂b gwɔ́ nyìŋ ńkíbe *lepʉ̌ tɛ’ tá’, ńké té nê ńkwoŋo lékyag nzèm yé tsetsɛ̀ɛ lá’ pá’ *lepʉ̌ lá’ sɔ́b né ńzɛ́te pú’u wɔ́, ńně ńkwaŋa pɔ́ pá’ à ge lʉ’ʉ yé pɔ́ tsɛ̀ɛ ntsèm tà nyìŋ le zsé
NGBM: Nouveau Testament en Ngienboum
Deel