Matheo Wɛ̈t nhom
DIK
Wɛ̈t nhom
Athör Matheo ë jam Wɛ̈t Puɔth Yam ye Jethu raan cï lueel, yen bï kɔc waar yiëth kärac yiic, raan yen cï käŋ kenhïïm tiɛɛŋ thïn, käk cï Nhialic thɔ̈n kacke. Käkkä, aa yeku yök athör thɛɛr wël Nhialic yiic. Wɛ̈t Puɔth Yam kënë acie tënë kɔc Itharel kepɛ̈c, kɔc kek ke dhiëëth Jethu thïn ku dïït kamken, ee wɛ̈t puɔth lëk thɛ̈i ëbën pinynhom.
Athör Matheo acï ŋiɛc guiir. Ee rot jɔɔk dhiënh Jethu, ku teet miɔ̈c nhom ë Jethu ku tɛ̈ cï jɔŋrac ye thɛm thïn. Ku wëëtden yen kɔc lɛ̈k tɛ̈ bï kɔc pïr thïn aköldä, ku piɔ̈ɔ̈cde ku tɛ̈ yen kɔc kuɔny thïn Galilia. Ku ë käkkä cök ciëën, Matheo acï tɛ̈wäär jiël Jethu Galilia bï la Jeruthalem gɔ̈t aya, cïmën käk cï röt looi tënë ye wäär bï ye guɔ nɔ̈k, cï bɛ̈n la thök piɛ̈ɛ̈t cï ye bɛ̈n piäät tim cï rïïu kɔ̈u. Ku jɔl aa jön cï yen rot bɛ̈n jɔt.
Athör Matheo ë Jethu nyuɔɔth ke yen raan piööc ril ŋic käŋ apɛi, ke la riɛl yen löŋ Nhialic teet yic bï lööny kɔc puɔ̈th apath, ku ë piööc käk Bääny Nhialic aya. Abaŋdït piɔ̈ɔ̈cde yic acï Matheo tek yic dhiëc ku gɛ̈t këlä,
Piɔ̈ɔ̈cde gɔt nhom rin ŋiɛc ciɛɛŋ ku tɛ̈ bï kɔc ye Bääny pan Nhialic këden la thïn aköldä. (cökdït 5-7)
Lëk tënë atuuc kathiäär ku rou ë luɔiden bïk looi. (cökdït 10)
Kɛ̈ŋ rin Bääny pan Nhialic. (cökdït 13)
Piööc rin atuuc. (cökdït 18)
Piööc rin thök piny, ku Bääny pan Nhialic bï bɛ̈n. (cökdït 24-25)
Käk tɔ̈ thïn
Kuat Jethu ku dhiënhde 1:1–2:23
Piööc Joon raan kɔc muɔɔc nhïïm 3:1-12
Miɔ̈c nhom Jethu ku tɛ̈ cï jɔŋrac ye thɛm thïn. 3:13–4:11
Piööc Jethu Galilia 4:12–18:35
Jäl Jethu Galilia bï la Jeruthalem 19:1–20:34
Nïn ciëën kadhorou thuɔnde nhom tueŋ 21:1–27:66
Jön rot ku nyooth rot ë Bänyda 28:1-20

© 2006, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Vind meer uit oorLëk yam