Matayo 1
CHIDUR
1
Akare a Jeso
(Luka 3:23-38)
1Uu ndio mulolongo wa akare a Jeso. Jeso Kʼirisito wákala ni mutʼu wa murere wa Daudi, na Daudi naye wákala ni wa murere wa Burahemu.
2Burahemu wákala ni abaye Isaka,
Isaka wákala ni abaye Jakobo,
na Jakobo naye wákala ni abaye Juda na nduguze.
3Juda wákala ni abaye Pʼeresi na Zera, (na ao ameyao wákala ni Tamari);
Pʼeresi wákala ni abaye Hesironi,
Hesironi wákala ni abaye Aramu,
4Aramu wákala ni abaye Aminadabu,
na Aminadabu wákala ni abaye Nashoni.
Nashoni wákala ni abaye Salimoni.
5Salimoni wákala ni abaye Boazi, (na ameye Boazi wákala ni Rahabu).
Boazi wákala ni abaye Obedi, (na ameye Obedi wákala ni Rutu).
Obedi wákala ni abaye Jese,
6 # 2 Afal 24:14, 15; 2 Mgu 36:10; Jer 27:20 na Jese naye wákala ni abaye mufalume Daudi.
Daudi wákala ni abaye Selemani, (na ameye Selemani pho mwanzo wákala ni mukaza mufadzi Uriya).
7Selemani wákala ni abaye Rehoboamu,
na Rehoboamu wákala ni abaye Abiya.
Abiya wákala ni abaye Asafu,
8Asafu wákala ni abaye Jehoshafati,
Jehoshafati wákala ni abaye Joramu,
Joramu wákala ni abaye Uziya,
9Uziya wákala ni abaye Jotamu,
Jotamu wákala ni abaye Ahazi,
na Ahazi naye wákala ni abaye Hezekiya.
10Hezekiya wákala ni abaye Manase,
Manase wákala ni abaye Amoni,
na Amoni wákala ni abaye Josiya.
11Josiya naye wákala ni abaye Jekonia na nduguze,
na ao ávyalwa ukati urio Ayahudi ákala anahwalwa mateka kuphirikwa itsʼi ya Babuloni.
12Ayahudi ariphohwalwa mateka ta ko Babuloni,
Jekonia wákwendavyala mwana aihiwaye Shealitiyeli,
na Shealitiyeli achimuvyala Zerubabeli.
Zerubabeli ariphokula, wátsamira Judea,
13na kuko achendamuvyala Abiudi,
Abiudi achimuvyala Eliakimu,
na Eliakimu naye achimuvyala Azori.
14Azori achimuvyala Sadoki,
Sadoki achimuvyala Akimu,
na Akimu achimuvyala Eliyudi.
15Eliyudi achimuvyala Eleyazari,
Eleyazari achimuvyala Matani,
na Matani naye achimuvyala Jakobo.
16Jakobo ndiyekala ni abaye Jesefu,
na Jesefu ndiye mulumengwa wa Maryamu ameye Jeso aihiwaye Kʼirisito.
17Ndo kuna vivyazi kumi na vine (14) kulaa Burahemu ta Daudi, kumi na vine vinjine kulaa Daudi ta ukati urio Ayahudi áhwalwa mateka ta Babuloni, na kuna vivyazi kumi na vine kahiri kulaa ukati Ayahudi ariphohwalwa mateka, ta ukati ye Kʼirisito ariphovyalwa.
Jeso arivyoinjizwa na kuvyalwa
(Luka 2:1-7)
18 # Luk 1:27 Vivi ndivyo Jeso Kʼirisito arivyoinjizwa: Ameye Maryamu wákala unalolwa ni Jesefu, ela phokala kʼaadzangwe kuhwalana, Maryamu achidzona una tʼumbo, na tʼumbo yiyo yáinjiziswa ni widimi wa Roho wa Mulungu. 19Jesefu wendengwa wa Maryamu, wákala ni mutʼu ahendaye haki. Kwa vivyo, ariphomuuhuka wendewe una tʼumbo, kʼahenzere kumutiya waibu jamani, ta ye wáamula kumutsamula, ela chisiri. 20Jesefu ariphoamula vivyo, malaika wa Bwana wámulairira ndosoni na achimwamba, “Jesefu mutʼu wa murere wa Daudi, tsʼihende chisoi kumuhwala wendeo Maryamu, maana, tʼumbo ariyo nayo bee yáinjiziswa ni widimi wa Roho wa Mulungu. 21#Luk 1:31Yiye undavyala mwanalume, nawe undamuhatsʼa Jeso. Undamuhatsʼa dzina riro kwakukala, yiye undaativya atʼue kwa kwausira madambi gao.”
22Gago gosi gálairira kwa ta gachimize garatʼu maneno ga Mulungu gogombwa ni mugomviwe kukala, 23#Isa 7:14“Musichana ariye kʼadzangwe kumanya mulume undainjiza, na avyale mwanalume, na mwana yiye undahatsʼwa ‘Manueli’ (yaani, Mulungu u phamwenga naswi).” 24Ndo Jesefu aripholamuka, wáhenda garatʼu gokala udzambwa ni ye malaika wa Mulungu. Yiye wámuhwala Maryamu, 25#Luk 2:21ela kʼalalire naye kamare ta Maryamu achidzivugula mwanawe mwanalume. Na Jesefu achimuhatsʼa Jeso.