SAN MATEO 3
CPANT
3
Ca¹hǿ² Juan jǿg³ quiah¹² Diú¹³
(Mr. 1.1-8; Lc. 3.1-9, 15-17; Jn. 1.19-28)
1Mi³ma²ni³ŋó¹³ ji²ŋi², jøng² ca¹dsiég¹ Juan, dsa² chiog¹² dsa² jmøi², cøng² ja³ha¹chian² dsa² tiogh³, huø¹ tén¹² Judea. Ca¹téng²dsa jǿg³. 2Ca¹juúh²dsa:
―Ju³jeinh¹³ hoh¹² hniah¹². Di ja¹quien¹³ jií¹ ja³jmo¹ Diú¹³ héh¹ ―ca¹juúh²dsa.
3Di³ Juan báh³ dsa² ca¹hia¹ hlai³ Isaías, dsa² hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Lah¹la² rø²juúh² si² quiah¹²dsa:
Jan² dsa² hløah¹ tí² ja³ha¹chian² dsa² tiogh³. Juúh²dsa:
“¡Jmo³ ju²jŋia¹³ juu¹² ja³ŋøa¹ Juu¹³ jniang³!
¡Jmo³ cu²dsøg¹² juu¹² ja³ŋøa¹dsa!” juúh²dsa, rø²juúh² si².
4Mi³quieih¹² Juan hmøah¹² løa¹² jŋiú³ camello. Mi³chi³hŋieng¹² cøng² løg² togh¹²dsa. Mi³cugh¹²dsa chi³nøh². Mi³hǿnh²dsa jmø³tah¹² ca¹dsagh¹ ja³ha¹chian² dsa² tiogh³ jøng². 5Jøng² ca¹ŋi¹lé² dsa² chian² jøa³juøi² Jerusalén, quianh¹³ dsa² chian² ta³cøng² ja³tén¹² Judea, quianh¹³ dsa² tiogh³ cøg¹² ja³hiu³ jmøi² Jordán. Ca¹ŋi¹lé²dsa ja³tsenh¹³ Juan. 6Ca¹tiog¹²dsa dsǿg³dsa. Jøng² ca¹jŋó²dsa jmøi² ca¹chiag¹ Juan chi²jmøi² Jordán.
7Jøng² mi³ca¹jë́² Juan jue¹² dsa² fariseo quianh¹³ dsa² saduceo, dsa² ja²lén² hniu¹ tsóg¹ jmøi², jøng² ca¹juúh² Juan, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²:
―Hniah¹², dsa² lanh¹² ju³lah lán¹² møh², héi¹ dsa² nang¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ hniah¹² hi² mi³liúgh² hniah¹² ja³na¹ bíh³ cuø¹ Diú¹³ jmø³uai¹². 8Dsio¹ mi³tih³ hniah¹² ju³lah jan² dsa² lah¹dsóh² ma²ca¹jéinh¹ dsǿa¹². 9Tsa¹ju³lë́h³ hniah¹² hi² ha¹chi² hi² jénh³ hniah¹² huu¹³ hi² ni³lanh¹² hniah¹² tsø³jong¹³ hlai³ Abraham. Tiúh¹ báh³ Diú¹³ jmo¹ li¹chian² tsø³jong¹³ hlai³ Abraham quianh¹³ cang³ ná¹² ti³gah¹ huø¹. 10Ja¹quien¹³ lé² quiánh² hniah¹² ju³lah lǿa¹² quiah¹² hma² tsa¹cuø¹² mǿi² gøah¹²dsa. Hma² jøng² quiuh¹²dsa. Jmo¹²dsa cuai³. Dsii¹²dsa si². Lah¹jøng² dsa¹hénh² hniah¹². 11Lah¹dsóh² chiog¹² báh³ jní² hniah¹² jmøi², ju³na³ hein² hniah¹² ma²ca¹jéinh¹ hoh¹². Cónh¹jøng² jií¹ jan² dsa² tø¹chi³qu³ë́¹, dsa² hiug¹² jín³ chi² bí³ quiah¹² cónh¹ jín³ jní². Tsa¹lë́²jni ta³tén¹³jni hi² can³jni løg² dsǿ² tai³ dsa² héi². Dsa² héi² tí² jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Diú¹³ quiánh² hniah¹². Jmo¹dsa hi² lénh² hniah¹² dsa² ti³jan¹. 12Ma²tsenh¹²dsa ju²jŋia¹³ hi² quiáh²dsa dsa² li¹quianh¹³dsa ju³lah jan² dsa² juú² quii¹². Chiag¹dsa hi² dsio¹. Jøng² jøn¹dsa hi² tsa¹dsio¹ quianh¹³ si² tsa¹øg² ―ca¹juúh² Juan.
Ca¹jŋó² Jesús jmøi²
(Mr. 1.9-11; Lc. 3.21-22)
13Jmai³ jøng² mi³guǿ¹³ Jesús juøi² ja³tén¹² Galilea. Jøng² ca¹ŋó¹dsa juu¹² ja³hiu³ jmøi² Jordán, ja³tsenh¹³ Juan. Mi³jøng² tsóg¹dsa jmøi² chiag¹ Juan. 14Jøng² tsa¹mi³hniu¹ Juan hi² chiog¹dsa Jesús jmøi². Ca¹juúh² Juan, ca¹tsáih¹dsa Jesús:
―Hning² báh³ dsa² mi³chiagh¹³ jní² jmøi². ¿He² løa¹ hnøngh²hning chióg¹³jni hning² jmøi²? ―ca¹juúh²dsa.
15Jøng² ca¹juúh² Jesús:
―¡Ju³lé³ lah¹jøng²! Di³ hi² hniuh¹² hi² mi³ti³ jniang³ ca¹lah¹jǿ¹ héh¹ hi² ca¹jmo¹ Diú¹³ ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² ca¹chiog¹ Juan Jesús jmøi². 16Mi³ca¹jŋó² Jesús jmøi², dsø¹juu¹² jøng² ca¹u¹hái¹ Jesús dsi²jmøi². Jøng² ca¹ná² ŋi¹juǿi¹. Ca¹jái¹ Jesús ma²siag² jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Diú¹³, hi² jniá² jmi²dsí² ju³lah jniá² jan² jug², ca¹hǿi² dsi³guiuh² Jesús. 17Jøng² ca¹hløah¹ Diú¹³ guiuh¹³ ŋi¹juǿi¹. Ca¹juúh²dsa:
―Dsa² lang¹² báh³ dsa² lán¹² jon¹jni, dsa² hnó¹jni, dsa² tøa¹² dsøa¹jni ―ca¹juúh² Diú¹³.

© 1973, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Vind meer uit oorEl Nuevo Testamento de nuestro señor Jesucristo: Versión chinanteca