មថិះ 3
SANKH
3
1តទានោំ យោហ្ន្នាមា មជ្ជយិតា យិហូទីយទេឝស្យ ប្រាន្តរម៑ ឧបស្ថាយ ប្រចារយន៑ កថយាមាស,
2មនាំសិ បរាវត៌្តយត, ស្វគ៌ីយរាជត្វំ សមីបមាគតម៑។
3បរមេឝស្យ បន្ថានំ បរិឞ្កុរុត សវ៌្វតះ។ តស្យ រាជបថាំឝ្ចៃវ សមីកុរុត សវ៌្វថា។ ឥត្យេតត៑ ប្រាន្តរេ វាក្យំ វទតះ កស្យចិទ៑ រវះ៕
4ឯតទ្វចនំ យិឝយិយភវិឞ្យទ្វាទិនា យោហនមុទ្ទិឝ្យ ភាឞិតម៑។ យោហនោ វសនំ មហាង្គរោមជំ តស្យ កដៅ ចម៌្មកដិពន្ធនំ; ស ច ឝូកកីដាន៑ មធុ ច ភុក្តវាន៑។
5តទានីំ យិរូឝាលម្នគរនិវាសិនះ សវ៌្វេ យិហូទិទេឝីយា យទ៌្ទន្តដិន្យា ឧភយតដស្ថាឝ្ច មានវា ពហិរាគត្យ តស្យ សមីបេ
6ស្វីយំ ស្វីយំ ទុរិតម៑ អង្គីក្ឫត្យ តស្យាំ យទ៌្ទនិ តេន មជ្ជិតា ពភូវុះ។
7អបរំ ពហូន៑ ផិរូឝិនះ សិទូកិនឝ្ច មនុជាន៑ មំក្តុំ ស្វសមីបម៑ អាគច្ឆ្តោ វិលោក្យ ស តាន៑ អភិទធៅ, រេ រេ ភុជគវំឝា អាគាមីនះ កោបាត៑ បលាយិតុំ យុឞ្មាន៑ កឝ្ចេតិតវាន៑?
8មនះបរាវត៌្តនស្យ សមុចិតំ ផលំ ផលត។
9កិន្ត្វស្មាកំ តាត ឥព្រាហីម៑ អស្តីតិ ស្វេឞុ មនះសុ ចីន្តយន្តោ មា វ្យាហរត។ យតោ យុឞ្មាន៑ អហំ វទាមិ, ឦឝ្វរ ឯតេភ្យះ បាឞាណេភ្យ ឥព្រាហីមះ សន្តានាន៑ ឧត្បាទយិតុំ ឝក្នោតិ។
10អបរំ បាទបានាំ មូលេ កុឋារ ឥទានីមបិ លគន៑ អាស្តេ, តស្មាទ៑ យស្មិន៑ បាទបេ ឧត្តមំ ផលំ ន ភវតិ, ស ក្ឫត្តោ មធ្យេៜគ្និំ និក្ឞេប្ស្យតេ។
11អបរម៑ អហំ មនះបរាវត៌្តនសូចកេន មជ្ជនេន យុឞ្មាន៑ មជ្ជយាមីតិ សត្យំ, កិន្តុ មម បឝ្ចាទ៑ យ អាគច្ឆតិ, ស មត្តោបិ មហាន៑, អហំ តទីយោបានហៅ វោឍុមបិ នហិ យោគ្យោស្មិ, ស យុឞ្មាន៑ វហ្និរូបេ បវិត្រ អាត្មនិ សំមជ្ជយិឞ្យតិ។
12តស្យ ការេ សូប៌ អាស្តេ, ស ស្វីយឝស្យានិ សម្យក៑ ប្រស្ផោដ្យ និជាន៑ សកលគោធូមាន៑ សំគ្ឫហ្យ ភាណ្ឌាគារេ ស្ថាបយិឞ្យតិ, កិំន្តុ សវ៌្វាណិ វុឞាណ្យនិវ៌្វាណវហ្និនា ទាហយិឞ្យតិ។
13អនន្តរំ យីឝុ រ្យោហនា មជ្ជិតោ ភវិតុំ គាលីល្ប្រទេឝាទ៑ យទ៌្ទនិ តស្យ សមីបម៑ អាជគាម។
14កិន្តុ យោហន៑ តំ និឞិធ្យ ពភាឞេ, ត្វំ កិំ មម សមីបម៑ អាគច្ឆសិ? វរំ ត្វយា មជ្ជនំ មម ប្រយោជនម៑ អាស្តេ។
15តទានីំ យីឝុះ ប្រត្យវោចត៑; ឦទានីម៑ អនុមន្យស្វ, យត ឥត្ថំ សវ៌្វធម៌្មសាធនម៑ អស្មាកំ កត៌្តវ្យំ, តតះ សោៜន្វមន្យត។
16អនន្តរំ យីឝុរម្មសិ មជ្ជិតុះ សន៑ តត្ក្ឞណាត៑ តោយមធ្យាទ៑ ឧត្ថាយ ជគាម, តទា ជីមូតទ្វារេ មុក្តេ ជាតេ, ស ឦឝ្វរស្យាត្មានំ កបោតវទ៑ អវរុហ្យ ស្វោបយ៌្យាគច្ឆន្តំ វីក្ឞាញ្ចក្រេ។
17អបរម៑ ឯឞ មម ប្រិយះ បុត្រ ឯតស្មិន្នេវ មម មហាសន្តោឞ ឯតាទ្ឫឝី វ្យោមជា វាគ៑ ពភូវ។