មថិះ 1:15

មថិះ 1:15 SANKH

តស្យ សុត ឥលិយាសរ៑ តស្យ សុតោ មត្តន៑។
SANKH: សត្យវេទះ។ Sanskrit Bible (NT) in Khmer Script
Deel