Johannes 1
ABA
1
Die Woord het mens geword
1Die #1:1 Woord: 'n Ander Naam vir Jesus. Hy is die Woord, want God gebruik Hom om met die mense te praat, en dit is die beste manier om met die mense te praatWoord was daar voor alles begin het. Die Woord was by God en die Woord was self God. 2Hy was in die begin by God. 3God en die Woord het alles gemaak. God het niks alleen gemaak nie. Hy en die Woord het alles gemaak. 4Die Woord het die lewe gebring, en hierdie lewe was die lig vir die mense. 5Hierdie lig skyn in die donker, en die donker kon nie die lig doodmaak nie.
6God het 'n man gestuur, sy naam was Johannes. 7Hy het gekom om vir die mense te vertel van die lig, sodat almal wat dit hoor, kon glo. 8Johannes was nie self die lig nie, maar hy moes vir die mense kom vertel van die lig. 9Die Woord was die ware lig. Hy moes vir al die mense lig bring. Hy het klaar begin om na die wêreld te kom.
10Die Woord was in die wêreld. God en die Woord het die wêreld gemaak, maar die mense van die wêreld wou nie die Woord ken nie. 11Hy het na sy eie mense toe gekom, maar hulle het Hom nie aanvaar nie. 12Party mense het Hom aanvaar en hulle het in Hom geglo. Hy het vir hulle gesê hulle mag kinders van God wees. 13Elke mens het 'n pa, maar die kinders van God het nóg 'n pa. Hulle Vader is God self.
14Die Woord het mens geword en Hy het by ons kom woon. Toe ons die wonderlike dinge sien wat Hy doen, het ons geweet dat Hy God is. Niemand anders was soos die Woord nie, net Hy het van die Vader gekom. Hy het vir ons gewys dat God altyd #1:14 genadig: Goed wees vir mense, vriendelik wees met hulle, jammer wees vir hulle en hulle sonde vergewegenadig is.
15Johannes het vir die mense vertel van die Woord. Hy het gesê: “Hy is die Een, ek het van Hom gepraat toe ek vir julle gesê het: ‘Iemand sal kom nadat ek gekom het. Maar Hy is belangriker as ek, want Hy was daar lank voor my.’ ”
16Die Woord is vol #1:16 genade: God gee genade wanneer Hy mense se sondes vergewe en sê hulle is sy kindersgenade. Ons het genade gekry van Hom, baie genade. 17Moses het die wette gebring, maar Jesus Christus het die genade gebring wat nooit ophou nie. 18Niemand het vir God gesien nie, nog nooit nie. Maar Jesus Christus het vir ons duidelik kom sê hoe God is. Niemand anders is soos Jesus nie, Hy is self God en Hy is altyd naby die Vader.
Die Jode probeer uitvind wie Johannes die Doper is
(Ook Matt 11:10; 3:3,11; Mark 1:2-3,7; Luk 7:27; 3:4,15-16)
19Die Jode het #1:19 priesters: Mense wat by die *tempel en die *altaar gewerk het. Hulle moes werk met die *offers wat mense gebring hetpriesters en #1:19 Leviete: Die *nageslag van Jakob se seun Levi. Die Leviete van die nageslag van Aäron kon *priesters word. Die ander Leviete het die priesters gehelp werk in die *tempelLeviete uit Jerusalem na Johannes toe gestuur. Hulle het vir hom gevra: “Wie is jy?”
Johannes het toe vir hulle vertel. 20Hy het nie stilgebly daaroor nie, hy het reguit met hulle gepraat en gesê: “Ek is nie #1:20 die Christus: Die Griekse woord vir “*die Messias.” Dit beteken “die *Gesalfde.” Die Jode het geglo dat die Christus eendag sal kom en dat Hy hulle koning sal weesdie Christus nie.”
21Toe vra hulle vir Johannes: “Wie is jy? Is jy #1:21 Elia: Kyk Mal 4:5Elia?”
En hy sê: “Nee, ek is nie Elia nie.”
Toe vra hulle: “Is jy #1:21 die *profeet: Kyk Deut 18:15,18die #1:21 profeet: Iemand wat boodskappe van die Here na mense toe bring en vir die mense sê wat die Here wil hêprofeet?”
Hy het geantwoord: “Nee.”
22Hulle het vir hom gesê: “Wie is jy? Sê vir ons, want ons moet dit gaan vertel vir die mense wat ons gestuur het. Wat sê jy oor jouself?”
23Johannes het gesê:
# 1:23 Ek ... Here: Kyk Jes 40:3 Ek is die man wat in
die woestyn skree en sê:
Maak die pad gereed vir die Here!
Dit is wat die profeet Jesaja gesê het.
24Die Jode het die mense na Johannes toe gestuur. Party van die mense was #1:24 Fariseërs: Jode wat baie streng probeer doen het wat die *Wette van Moses sê en wat hulle *voorvaders vir hulle geleer hetFariseërs. 25Die Fariseërs het vir Johannes gesê: “Jy sê jy is nie die Christus of Elia of die profeet nie. Hoekom doop jy die mense?”
26Johannes het hulle geantwoord: “Ek doop met water. Maar daar is Iemand by julle, julle ken Hom nie. 27Hy is die Een wat sal kom nadat ek gekom het. Hy is baie belangrik, ek is nie belangrik genoeg om sy sandale los te maak nie.”
28Dit het alles gebeur in die stad Betanië anderkant die Jordaan-rivier. Johannes het die mense daar gedoop.
Jesus is die Lam wat die sonde van die wêreld wegneem
(Ook Matt 3:13,16-17; Mark 1:9-11; Luk 3:21-22)
29Die volgende dag het Johannes gesien Jesus kom na hom toe. Johannes sê toe hard: “Kyk, daar is die #1:29 Lam: 'n Ander Naam vir ChristusLam wat God vir ons gee! Hy sal die sonde van die wêreld wegneem. 30Ek het van Hóm gepraat toe ek gesê het: ‘Ek het gekom, en ná my sal 'n Man kom. Hy is belangriker as ek, want Hy was daar lank voor my.’ 31Ek het Hom nie geken nie, maar ek het gekom om die mense van Israel met water te doop sodat hulle sal weet wie Hy is.”
32Johannes het ook gesê: “Ek het gesien die Heilige Gees kom soos 'n duif uit die hemel en bly op Hom. 33Ek het Hom nie geken nie, maar God wat my gestuur het om met water te doop, het vir my gesê: ‘Jy sal sien die Gees kom af en bly op Hom. Dit is Hy wat die mense met die Heilige Gees sal doop.’ 34Ek het dit self gesien. Daarom sê ek vir julle: Hierdie Man is die Seun van God.”
Jesus se eerste dissipels
(Ook Matt 4:18,20; 16:17-18; Mark 1:16,18; 3:16; Luk 5:8-10; 6:14)
35Die volgende dag het Johannes en twee van sy #1:35 dissipels: Mense wat vir iemand gevolg het en by hom geleer het. Jesus en Johannes het dissipels gehaddissipels weer daar gestaan. 36Johannes het gesien Jesus loop verby. Johannes het hard gesê: “Kyk, daar is die #1:36 Lam: 'n Ander naam vir ChristusLam wat God vir ons gee!”
37Die twee dissipels het gehoor wat Johannes gesê het. Daarom het hulle begin om Jesus te volg. 38Jesus het omgedraai en Hy het gesien hulle volg Hom. Hy vra toe vir hulle: “Wat soek julle?”
Hulle het geantwoord: “#1:38 Rabbi: 'n *Aramese woord wat beteken “Meneer” of “Onderwyser”Rabbi, waar woon U?”
'n Rabbi is iemand wat vir mense leer hoe om God te dien.
39Jesus sê toe vir hulle: “Kom kyk!”
Hulle het gegaan en hulle het die plek gesien waar Hy woon. Dit was omtrent vier-uur die middag. Hulle het daardie hele dag by Jesus gebly. 40Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die twee dissipels wat gehoor het wat Johannes gesê het en wat toe saam met Jesus gegaan het. 41Andreas het eers sy broer Simon gaan soek en hy het vir Simon gesê: “Ons het #1:41 die Messias: 'n *Aramese woord wat beteken “die *Gesalfde.” Die Jode het geglo dat die Messias eendag sal kom en dat Hy hulle koning sal weesdie Messias gekry!”
Messias beteken “Christus.”
42Andreas het vir Simon na Jesus toe gebring. Toe Jesus vir Simon sien, sê Hy: “Jy is Simon seun van Johannes. Jou naam sal nou #1:42 Sefas: 'n Ander naam vir *Petrus. Sefas is 'n *Aramese woord vir “rots.” Petrus is 'n Griekse woord vir “rots”Sefas wees.”
# 1:42 Petrus: 'n Griekse woord wat beteken “Rots.” *Sefas is 'n *Aramese woord wat ook beteken “Rots” Petrus is die Griekse woord vir Sefas.
Filippus en Natanael volg vir Jesus
43Die volgende dag het Jesus besluit om na die provinsie Galilea te gaan. Hy kry toe vir Filippus en sê vir hom: “Volg My!” 44Filippus het in Betsaida gewoon. Dit was dieselfde stad waar Andreas en Petrus gewoon het. 45Filippus kry toe vir Natanael en sê vir hom: “Moses het in sy boeke geskryf oor die Man wat sal kom, en die #1:45 profeet: Iemand wat boodskappe van die Here na mense toe bring en vir die mense sê wat die Here wil hêprofete het ook oor Hom geskryf. Ons het Hom gekry! Sy naam is Jesus. Hy is die seun van Josef en Hy kom van die stad Nasaret.”
46Maar Natanael het vir hom gesê: “Nasaret? Kan daar uit Nasaret iets kom wat goed is?”
Filippus sê toe vir hom: “Kom kyk!”
47Jesus het vir Natanael gesien nader kom en Hy het gesê: “Hierdie man is 'n ware Israeliet! Hy is nie vals nie.”
48Natanael vra toe vir Jesus: “Hoe weet U dit? Ken U my?”
Jesus sê vir hom: “Ek het jou daar onder die vyeboom gesien voordat Filippus jou geroep het.”
49Natanael het vir Jesus gesê: “#1:49 Rabbi: 'n *Aramese woord wat beteken “Meneer” of “Onderwyser”Rabbi, U is die Seun van God! U is die Koning van Israel!”
50Jesus het vir hom gesê: “Jy glo in My omdat Ek vir jou gesê het Ek het jou daar onder die vyeboom gesien, maar jy sal nog dinge sien wat baie wonderliker is!”
51Jesus het ook vir hom gesê: “Ek sê vir julle, en dit is seker: Julle sal sien die hemel gaan oop en die #1:51 engel: 'n *Dienaar van die Here wat in die hemel by Hom is en wat Hy partymaal na mense toe stuurengele van God gaan van My na God toe, en hulle kom van Hom na My toe, na My, die #1:51 Seun van die mens: 'n Naam vir Jesus. Kyk Dan 7:13-14. Jesus het Homself baie maal so genoem. Hy het dit gewoonlik gedoen wanneer Hy sê dat Hy swaar sal kry of dat Hy weer na die aarde sal kom. Die Naam beteken “Mens”Seun van die mens.”

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorBybel vir almal