ทอคางไท้ะ 2
NPKTH
2
1ทมุ้คู ดี๊ ฌางคู, ดี๊ ทกุ้เม้งกุ้เจ้ง พี่ อ โอ มุ้คู เช๊ละ ฌางคูโคล๊งคู นอ, แบ ทไต้ล้าง ฌ้องทางเกทาง เว๊ ล้อ 2มื่ง เนว๊ นี้ง ล นี้ง นอ, กแช่แยว้ ไต้ล้าง เท่อ ฌ้องทางเกทาง เว๊ ล้อ, มื่ง เนว๊ นี้ง ล นี้ง อี้ง นอ, กแช่แยว้ โอโท๊ไฆวะ ดี๊ ทไพ้ะทแม้ กุ้เม้ง พี่ อ นี่ แม้ เว๊ นอ ล้อ#ฮบ.4:4, 10 3กแช่แยว้ ชูฌี้ แบ มื่ง เนว๊ นี้ง ล นี้ง นอ, ดี๊ อางกีล้าง เว๊ เก มื่ง นี้ง ลู่ง อฌี้อแอว้#ทจฆ.20:11 เมะเว๊ มื่ง ล นี้ง แย๊ นอ, กแช่แยว้ โอโท๊ไฆวะ ดี๊ ทไพ้ะทแม้ กุ้เม้ง พี่ อ ไต้ล้าง เท่อ, ดี๊ แม้ เว๊ นอ ล้อ
โซ๊ง เอเดง
4แบฆ้ะ ดี๊ ทไต้ล้าง ทมุ้คู ดี๊ ฌางคู อ ไฌ่ นอ, โอ เว๊ ล ฆ๊างๆ, บี่อี้ง
มื่ง ล นี้ง แย๊ พี่ กแช่ยาเว กแช่แยว้, ไต้ล้าง ทมุ้คู ดี๊ ฌางคู 5เซง ล โอ ลู่ง ญ้าง พ้า ลู่ง ฌางคู คู ได้ะ แบ, ดี๊ ทดุ้ทแล ลู่ง ญ้าง พ้า นอ, ล เมทาง ได้ะ แบ, เมะเว๊ กแช่ยาเว กแช่แยว้ ล ดึ้ เกม๊า ท เฌ๊ช้า ล้าง ฌางคู คู ได้ะ แบ, เลา ดี๊ กโพล้ง ล โอ วางล้างเซิงล้าง เท่อ ฌางคู คู ได้ะ แบ ปะ 6แบเด้าะ โอ ดี๊ ปช้างที๊ง เฌ๊ทาง นี่ ลู่ง ฌางคู พ้า, ชู๊งทาง แบโจ เฆ้ง ฌางคู เลาพะ 7กแช่ยาเว กแช่แยว้ ไต้ล้าง กโพล้ง ดี๊ ฌางคู มูง ลู่ง ฌางคู คู, อูงซยู๊ล้าง ลี้ง แซทางแซล้าง นึฆ้าง อ แน๊ พ้า, กโพล้ง เกทางก้ะ โพล้ง พี่ อ โอม๊า ล้อ#1คร.15:45; ทคท.1:20-21, 24
8กแช่ยาเว กแช่แยว้, เซิงล้าง โซ๊ง ล จอง ลู่ง เอเดง พ้า, ลู่ง มื่งทาง ล โค๊, ดี๊ อางกีล้าง เกม๊า กโพล้ง พี่ อ ไต้ล้าง เว๊ นอ, โอ พี่ นอ ล้อ 9ฌ้อง กแช่ยาเว กแช่แยว้ เกม๊า เซง มื่งเทิง กุ้เม้งกุ้มยู๊ พี่ แคว่-อ้ะ ฌี้, ดี๊ ล้างอาง นอ, เกทาง นี่ ลู่ง ฌางคู คู, โอ ดี๊ เซง ทม๊า ล เทิง#ทนท.2:7; 22:2, 14 ลู่ง โซ๊ง อ คี่ง แกล้ พ้า, โอ ดี๊ เซง ซีงแฌ๊ แบฆ้ะ ดี๊ ท อ ฌี้ ดี๊ ท อ อ้า ล เทิง ปะ
10โอ ดี๊ ที๊งกล้อง ล บ้อง, แยว้ล้างนี่ ลู่ง เอเดง, ชู๊ง แบโจ โซ๊ง นอ, โอนี่ พี่ นอ แยว้ล้าง ได้แท่ก้ะ ลี่ง บ้อง 11ที๊งกล้อง อ ต้องคู ล บ้อง นอ, อ เม้ง ปีโชง, เก ที๊งกล้อง พี่ อ แยว้ล้าง พ้องวะ ค่าง ฮาวีลา เลาพะ, พี่ โอ ดี๊ เฮ๊ ท๊องบ้าง 12ท๊อง พี่ อ โอ ลไฆ่ลว้าง นอ, เก ท๊องบ้าง ลู่ง อ แย ฌี้, ดี๊ โอ ดี๊ เซง ตคร๊าง อ เท้า#เซง ตคร๊าง, อ นอ เก เซง ล เม้ง พี่ อ เท้า โอ, แม้ อ ซ้ะ บ้าง โฌ่งกลี, ดี๊ อ กลื่ง น๊าม๊า มึ ดี๊ โมรา#ทแมล่ โฌ้เปย้า โอ พี่ นอ ปะ 13ที๊งกล้อง คี๊ง บ้อง ล บ้อง นอ, อ เม้ง กิ้โฮง, แยว้ล้าง พ้องวะ ค่าง คุ้ เลาพะ 14ที๊งกล้อง ซ๊า บ้อง ล บ้อง นอ, อ เม้ง ไทกรี, แยว้ล้าง ลู่ง อะซีเรีย อ มื่งทาง ล โค๊, ดี๊ ที๊งกล้อง ลี่ง บ้อง ล บ้อง นอ, อ เม้ง ยูเฟตี
15กแช่ยาเว กแช่แยว้ เกม๊า กโพล้ง โอ ลู่ง โซ๊ง เอเดง พ้า, ม๊า เว๊ อ แม้ เท่อ ดี๊ ยู่แคว่ แฌแซกต้าง โซ๊ง นอ ล้อ 16กแช่ยาเว กแช่แยว้ อางแบเลา กโพล้ง นอ ไจ้ะเว๊, “เซง กุ้เม้ง ลู่ง โซ๊ง พ้า อี้ง นอ, น อาง ซี ท๊อง น แบซ้ะ อาง นอ ล้อ 17แบเด้าะ เซง ซีงแฌ๊ ท อ ฌี้, ดี๊ ท อ อ้า ล เทิง นอ, อาง อ แซ ล ฌี้, เมะเว๊ พี่ ล นี้ง เล้ น อาง-อ้ะ นอ, น ม ซี๊ง เต้ๆ, ล้อ”
18กแช่ยาเว กแช่แยว้ ไจ้ะเว๊, “พี่ โพล้ง แคว๊ ล แฌ้ อี้ง, ม โอ ยื่งเย้ง ล แฌ้ เฆาะ นอ, ล ฌี้ แบ, ก ม ไต้ล้าง อ กู่ง แม้ช้า-อ้ะ, พี่ เกิ้ง โละซ้ะ ดี๊-อ้ะ” 19กแช่ยาเว กแช่แยว้, ไต้ล้าง ทพูแฆ่ กุ้เม้งกุ้มยู๊ ดี๊ ฌางคู ลู่ง ทเคแกล้, ดี๊ ไต้ล้าง นี่ ทู กุ้เม้งกุ้มยู๊ ดี๊ ฌางคู โอ ลู่ง มุ้คู, ฌ้อง เฌ๊ฌ้า เว๊ ลู่ง โพล้ง แคว๊ ล แฌ้ นอ อ โอ, บี่ซุ้ แคว่ดุ้ เว๊, อ ท ม กุ้ เว๊ อ เม้ง บี่จะเล้, โพล้ง แคว๊ นอ, ยื่ง เอะ ทพูแฆ่ กุ้เม้งกุ้มยู๊ พี่ อ โอม๊า อ เม้ง บี่จะเล้ นอ, ทพูแฆ่ นอ, โอ ดี๊ อ เม้ง บี่ นอ ล้อ 20โพล้ง แคว๊ นอ, ยื่ง เอะ ทพูแฆ่ ซู๊งอางเจ่อาง กุ้เม้งกุ้มยู๊ อ เม้ง, ดี๊ ยื่ง เอะ ทู ลู่ง ทพุ้พ๊าง, ดี๊ ทพูแฆ่ เม้ง กุ้เม้งกุ้มยู๊ อ เม้ง, แบเด้าะ โพล้ง แคว๊ นอ, ล แด อ กู่ง แม้ช้า-อ้ะ, พี่ เกิ้ง โละซ้ะ ดี๊-อ้ะ ได้ะ แบ 21ฌ้อง กแช่ยาเว กแช่แยว้, ดึ้ เกม๊า โพล้ง แคว๊ นอ, มี๊งไซวะ, พี่ อ มี๊ง แค๊ นอ, กแช่แยว้ ทึ้ทางนี่ เว๊ อ เฌาฆีง ล เบง, ฌ้อง ดึ้ เกม๊า เว๊ อ แย ไต้ะ โละซ้ะ เท่งก้ะ อ ฆีง 22เมะ อ เฌาฆีง พี่ กแช่ยาเว กแช่แยว้ ทึ้ทางนี่ เว๊ ดี๊ โพล้ง แคว๊ นอ, อ ไต้ล้าง ก้ะ เว๊ เก โพล้ง มืง, ฌ้อง เฌ๊ฌ้า เว๊ ลู่ง โพล้ง แคว๊ อ โอ นอ ล้อ 23โพล้ง แคว๊ นอ ไจ้ะเว๊
“อ อี้ง ล้อ, ฆีง เฌ๊นี่ ดี๊ ก ฆีง
แย เฌ๊นี่ ดี๊ ก แย
โพล้ง ล แฌ้ อี้ง ม กุ้-อ้ะ โพล้ง มืง
เมะเว๊ โพล้ง ล แฌ้ อี้ง, ไจทางนี่ ดี๊ โพล้ง แคว๊ ล้อ”
24อกย้องบี่นอ, โพล้ง แคว๊ ม ไจแดไฆวะ อมู่ อแพ่, ลี้ โอฆึช๊องฆึก้ะ ดี๊ อ แม๊, ดี๊ อ เว๊ คี๊ง แฌ้ นอ, ม เก ไพ้ะแย ล เม้ง ฆ่าง#มท.19:5; มรก.10:7-8; 1คร.6:16; อฟซ.5:31 25โพล้ง แคว๊ ดี๊ อ แม๊ นอ, โอ โบลงโกง คี๊ง แฌ้ เลา, ดี๊ ล ฌางแช้ โละซ้ะ แบ ล้อ