Matthieu 2
BLNT74
2
Men nun sa sifue'm bé Bethléhem bale
1Bé wuu Jésus Bethléhem Judée men'n nun famien Hérode ble su. Men nun sa sifue wié'm bé fin wia afilie bé baa Jérusalem le, 2bé usa ke: ?Juif'm bé famien'n bo bé wulii ityra'n o ô nin? Afin é wuun i nzraama'n wia afilie lo, ye é bee i nvle yôleo.
3Dyasin so'n ti famien Hérode nin Jérusalemfue'n kwlaa bé klun a dyoman. 4O yia Juif'm bé Nyanmien nyrun dyranfue dandan nin bé mmla kléfue'n kwlaa, nan wa usa bé lika nga bé wa wu Christ'n. 5Bé séé i ke: Bethléhem, Judée men'n nuon, afin nian nde nga Nyanmien nuan idyofue'n kleli'n ye, o klee ke:
6«Ye wo Bethléhem bo a ô Juda nvlé'n nun'n, a ti'a kaan Juda i klo bo bé le nyrun'n bé nun mlonmlon,
Afin wo su ye swran kun wa fité b'oh siéh min nvlé Israël nion, oh nianh bé su.»
7I sin Hérode flee men nun sa sifue so'm bé aswré, nan wa usa bé tyen kpa nga nzraama'n fitéli'n. 8Ye o klé bé Bethléhem loo, nan wa sé ke: Anh wo kô kunnde bakan so'n kpa, se an wuin'n, anh bla'a kan klé min man m bobo n kô yô i nvle wié.
9Ke bé tii famien i nde'n b'o kannin'n, bé oli. Ye nzraama'n bo bé wunniin wia afilie lo'n, o dun mmua bé nyrun lélé o kô dyraan lika nga bakan'n wô nun'n su. 10Ke bé wuun nzraama'n, bé klun dyoo dan kpa. 11Bé wluu sua lo, bé wuun bakan'n nin i nin Marie, bé kôtô i bô, bé menmenniin. Bé nyanndyii bé tro mun, bé tye i sika ôkwle, nin encens (*f2*), ye myrrhe (*f3*). 12I sin bé fa atin ufle bé oo bé oo bé men nun, afin Nyanmien séé bé lalie nun ke, nanh man bé sa bé sin Hérode wun lo kun.
Bé fa Jésus wanndi oo Égypte
13Ke bé oli'n, é Min Nyanmien'n i ange kun yi i wun kléé Joseph lalie nun, o sé ke: Dyaô fa bakan'n nin i nin anh wanndi o Égypte, anh tran lo lélé san nh séh o ke a bla, afin Hérode wa kunnde ke oh kunh bakan'n. 14Ye Joseph dyaô kongue'n, o fa bakan'n nin i nin, nan ba o Égypte. 15O traan lo lélé san Hérode wuli, nan nde nga é Min Nyanmien'n man i nuan idyofue'n kannin'n o kpen su, o sé ke: «N flee n Wa Yasua'n ke o dyaô Égypte lo bla.»
Ba kanngan'm bé kunle
16Ke Hérode wuun ke men nun sa sifue'm ba leke'n, o faa ya dan kpa, nan wa sunman swran ke bé o Bethléhem nin i akpasua'n kwlaa su, bé nian ble nga men nun sa sifue'm bé klélii'n su, bé kun be yasua kwlaa nga ba di afue nnyon'n nin nga bé nian di'a afue nnyon'n. 17Ye o kpeen nde nga Nyanmien nuan idyofue Jérémie kannin'n su, o sé ke:
18«Kpanle nin sunle nin auyé te Rama lo.
Rachel ye o sun i mma muon.
O kpli'an su ke bé kpete,
Yele ke i mma'm bé nu'an le kun.»
Bé fin Égypte oo Nazareth
19Ke Hérode wuli'n, i sin é Min Nyanmien'n i ange kun yi i wun kléé Joseph Égypte lo lalie nun, o sé ke: 20Dyaô fa bakan'n nin i nin anh wo Israël men'n nun, afin bé nga bé waan béh kunh bakan'n, ba wié wu. 21Joseph dyaô faa bakan'n nin i nin, nan ba a Israël men'n nun. 22Sannge ke o tii ke Archélaüs wa sin i si Hérode ôsu Judéé men'n nun'n, sre kunniin lo kole. Nde nga Nyanmien kan kléé lalie nun'n ti, o tyie i wun oo Galilée akpasua lie'n su. 23Nan wa tran klo kun bo bé flee Nazareth'n su nan nde nga Nyanmien nuan idyofue'm bé kenniin ke: Bé wa flee Nazarethfue'n, o kpen su.

© Alliance Biblique Universelle 1974

Vind meer uit oorNyanmien nde Ufle