Matthieu 1:14

Matthieu 1:14 BLNT74

Azor wuu Sadok, Sadok wuu Achim, Achim wuu Éliud
BLNT74: Nyanmien nde Ufle
Deel