Sâint Makyu 1:2

Sâint Makyu 1:2 GUE1863

Abĕrham engèndrit Isas. Isas engèndrit Jâcob. Jâcob engèndrit Juda et ses fréres.
GUE1863: L' Sâint Évàngile Siévant Sâint Makyu 1863
Deel