Sâint Makyu 1:15

Sâint Makyu 1:15 GUE1863

Eillud engèndrit Eillâzar. Eillâzar engèndrit Mathan. Mathan engèndrit Jâcob.
GUE1863: L' Sâint Évàngile Siévant Sâint Makyu 1863
Deel