Sâint Makyu 1:13

Sâint Makyu 1:13 GUE1863

Zorobâbel engèndrit Abiud. Abiud engèndrit Eillacim. Eillacim engèndrit Azor.
GUE1863: L' Sâint Évàngile Siévant Sâint Makyu 1863
Deel