A Damira 1:24

A Damira 1:24 AKS

Alla kumara ikɔ ko: «Nimafen su bɛɛ ye kɛ duu kan, so kɔndɔ kolofenilu wo, waa rɔ soboilu wo, ni nimafen misɛn mɛn ye taamala duu ma, a bɛɛ ni a su!» A ka a fɔ ɲa mɛn ma, a kɛra ten.
AKS: Alla la Kitabu Seniman
Deel

Gratis Leesplanne en Oordenkings oor A Damira 1:24