Matayo Ulongosi:
DDKWW
Ulongosi:
Imbuli swanu foiandikigwe na Matayo ikutamila Imbuli Iswanu fina Yesu no Mwihula iyalaganisigwe. Kugendela imwene iMulungu kamemelesa malagano goyagolose ne wanhu wakwe mwilagano la Katali. Imbuli ino Iswanu siyo kosoko ya Wayahudi umo moyelekigwe Yesu na kwikala, ninga kosoko ya wanhu wose. Ichitabu cha Matayo chandikwa digoya lugano. Chikukonga no kwelekwa kwa Yesu, chikutamila ubatiso wakwe na magesa gakwe. Kahi chikutamila umulimo wakwe wo kuhubili ba kufusa, na kuhonya Mugalilaya. Kulawa baho Imbuli Iswanu ikutamila inhambo ya Yesu kulawa Galilaya mpaka Yelusalemu, ne sinhenda sa Yesu mwijuma dyakwe dye ndumiliso, na kumalagisila musambasigwa yakwe na kwinuligwa kwakwe kulawa muchilalo. Imbuli ino Swanu ikumonesa Yesu fina mwalimu mukulu iyena udaha wo kutapita dilagiso dye Mulungu iyekufusa simbuli so undewa we Mulungu. Amafuso gakwe gekutamilisa mbuli ngulu shano:
Bosi, amahubili ga kwitunda agakutamilisa sinhenda, milimo na uluneka mukaya ya kulanga (5–7). Keli, maloleso kuwefusa wakwe ikumi na weli kuutumigwa wawo (10). Kadatu, simbasi so undewa wa kulanga (13). Kane, mafuso go kumwandamila Yesu (18). Shano, mafuso ge indumo ye chilunga cha hambiya na kwija ko undewa wa kulanga (24–25).
Isimugati:
Ulukolo na kwelekigwa kwa Yesu Kilisito 1:1–2:23
Umulimo wa Yohana Mubatisaji 3:1-12
Ubatiso na magesa ga Yesu 3:13–4:11
Umulimo wa Yesu Kilisito ku Galilaya 4:12–18:35
Kulawa Galilaya mpaka Yelusalemu 19:1–20:34
Dijuma dye ndumiliso mu na habehi ya Yelusalemu 21:1–27:66
Kwinuligwa muchilalo na koneka kwe Mundewa 28:1-20

© The Bible Society of Tanzania, 2008

Vind meer uit oorDilagano Disha ku Wanhu wose