Mataiyo 1:13

Mataiyo 1:13 SBEP

Selubabela natuna Abiuda, Abiuda natuna Eliyakima, Eliyakima natuna Asowa.
SBEP: Yaubada wasana: Buka Hauhauna tupwana
Deel