Matteo Tè̤hébè Ré̤ Dố Nyě
KYULNT
Tè̤hébè Ré̤ Dố Nyě
Li tè̤thè́krṳ̂̌mila Matteo yětôba ma a hésoluô̌ pé̤ ǔ ná Jesǔ ma má̤hò́ prè̤me̤lwóhteka̤ ǔ dố Cò́marya ò́lya̤ onekyǎ nuôtôprè̤ hò́. Byacè Jesǔ ma má̤hò́ prè̤ dố a me̤lốbǎhtya pé̤ hò́ Cò́marya ò́lya̤ onekyǎ angó̤ ná akayǎ dố lisǎsè̌ alye̤kǔ nuôtahe tôprè̤ hò́. Tè̤thè́krṳ̂̌mila yěnuôma a má̤ pé̤ prè́tû́ Judaphú dố Byacè hyǎ opacè̤̌lya̤ dố èthǐ aklè̌nuô tahe agněnuô má̤to. Tè̤thè́krṳ̂̌mila yěnuôma hekhu tôba agně.
Li tè̤thè́krṳ̂̌mila Matteo yětôba nuô ǔ cáhtya rǎ ré̤ ná Byacè Jesǔ a tè̤opacè̤̌lya̤ ari-akyǎ, htuô̌rò a héluô̌ pé̤ǔ ná Byacè plwǒhtyě ari-akyǎ ná khǐnéricyá̤ khuklò́ ilo-ilyá lǔ ari-akyǎ, htuô̌rò a héluô̌ pé̤ ná Byacè Jesǔ cáhtya a tè̤phyétè̤me̤ rò a lě dônyǎ héso pé̤ ǔ, ithyóithya pé̤ǔ, rò a zasǐmé̤ pé̤ ǔ tè̤swítè̤sè̌ tahe dố Galilea ké̤kǔ nuôtahe ari-akyǎ. A hésoluô̌ htuô̌ phúnuôrò a rǎmárǎdyǎ ke Byacè Jesǔ o dố Galilea ké̤ rò htecuố dố vǐ̤ Jerusalem ari-akyǎ, htuô̌rò tè̤me̤htwǒhtya ané̤ ná Byacè Jesǔ dố khyělố tôklè́ dǎ akǔ, ná ǔ mṳ̂̌thyěhtya è dố krusulo̤ ari-akyǎ ná a thyě ihtòka̤khyě ari-akyǎ tahe.
Li yětôbanuô a dyéluô̌htya Jesǔ phú thárádu dố a o ná a taryěshyosò̌ rò a héhteluô̌ pé̤ǔ ná Cò́marya a tè̤thyótè̤thya tahe tôprè̤, htuô̌rò a ithyóithya pé̤ ǔ ná Cò́marya ahtyěaké̤ ari-akyǎ tôprè̤ phúnuô. Byacè a tè̤ithyóithya tahenuô a o è́nyacò́ rò ǔ be-oplò́ tố̤ lǔ a tè̤ithyóithya yětahe rò ǔ ibě dya oplò́ khótố̤ lǔ nyǎ̤tó̤. (1) Tè̤hésodônyǎ dố sorò̤̌lo̤ tè̤dya thè́plòthuôhtyě ari-akyǎ, tè̤phyétè̤me̤ lya̤bè pè̤ tahe, ní̤bè shuốkhè̌ryá tahe, ná kayǎ dố a htwǒhò́ mò́khu a htyěphúké̤phú tahe a ki me̤kryá꤮ ané̤ phútě pǎ ari-akyǎ (Amǎ̤du 5-7). (2) Ithyóithya zṳ̌klyázṳ̌klǒ pé̤ a khǒpacè̤̌ shyéthè́nyě̤ a tè̤phyétè̤me̤ tahe ari-akyǎ (Amǎ̤du 10). (3) Dônyǎ khákho pé̤ ǔ ná mò́khu htyělé̤ké̤kǔ ari-akyǎ (Amǎ̤du 13) (4) ithyóithya pé̤ǔ ná ǔ ki ohtwǒprè̤ phú a khǒpacè̤̌ tôprè̤ angó̤lasá tahe ari-akyǎ (Amǎ̤du 18). (5) Ithyóithya pé̤ǔ ná htû̌khè̌ khǒnyá̤khè̌yě ki tadûkyǎ pǎ ari-akyǎ ná Cò́marya ahtyěaké̤ ki hyǎ ohtya pǎ ari-akyǎ (Amǎ̤du 24-25)
Tè̤hébè tôtó̤ ná tôtó̤
Byacè Jesǔ muố̤phè̌ phyěphuô̌ muố̤prè̤́ tǎ̤klwǐ kalya̤ pé̤tó̤ tahe ná a tè̤opacè̤̌lya̤ ari-akyǎ 1:1-2:23
Giovanni Baptista a tè̤phyétè̤me̤ tahe 3:1-12
Jesǔ plwǒhtyě ari-akyǎ ná tè̤ilo-ilyá ari-akyǎ 3:13-4:11
Jesǔ me̤tè̤ dố kayǎ bè́mṳ aklè̌ dố Galilea ké̤kǔ 4:12-18:35
Cáhtya dố Galilea ké̤ tuố̤dố vǐ̤ Jerusalem 19:1-20:34
Dố khyělố tôklè́ bí vǐ̤ Jerusalem akǔ ná akhǎsò̌khǎshyé tahe 21:1-27:66
Byacè atè̤thyě ihtòka̤khyě ná a tè̤dyéluô̌khyě ané̤ ari-akyǎ 28:1-20

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Vind meer uit oorLisǎsè̌ Athè̌ - Kayǎ Ngó̤