Mat Malizu Wotatikila
GMN
Malizu Wotatikila
Buku iyi yulaŵila Malizu Aweme kuti Yesu ni Mpulumushi Wolayizyiwa wala, nipo kupitila mwa yeve, Mulungu wacita vonse vecilayizya ŵanthu ŵake mu Cipaangano ca Kale. Yesu evyalikila mu mtundu wa Ayuda, koma Malizu Aweme aŵa ni ŵa Ayudalini ŵeka; ni ŵa ŵanthu wonse ŵa pa calo ca pansi. Wolemba buku iyi ekonkholola nkhani zake mwa luso ngako.
1. Makolo ŵa Yesu Kristu na kuvyalika kwake 1:1—2:23
2. Yohane Mbatizi oŵilizya Malizu 3:1-12
3. Yesu wobatiziwa na Yohane nipo oyezyewa na Satana 3:13—4:11
4. Yesu oŵilizya ku Galileya, osambizya nopozya ŵanthu 4:12—18:35
5. Ulwendo woluta ku Yelusalemu kufumila ku Galileya 19:1—20:34
6. Sabata yosilizya ku Yelusalemu 21:1—27:66
7. Yesu owuka kwa akufwa nowonekela kwa asambili ŵake 28:1-20
Buku iyi yuwonesha kuti Yesu ni Mesiya wotwesha Matetulo ŵa Mulungu, nipo soti enzosambizya va Ufumu wa Mulungu. Vosambizya va Yesu eviwunjika mu maumba asanu pokonkha mfundo zake.
1. Vosambizya va Yesu pa lupili (Mutu 5 mpaka 7), vokumya Ufumu wa Kululu, unkhalo wa nzika zake, vakuwamila kucita, kale kwawo, viweme vatiakapokele ku nthangu.
2. Malangizyo ŵa nthumi kumi na ziŵili pa nchito yawo (Mutu 10)
3. Mafanizo olaŵila va Ufumu wa Kululu (Mutu 12)
4. Malangizyo okonkholola moyo wa asambili (Mutu 18)
5. Vosambizya vokumya kusila kwa moyo uno na kuwela kwa Ufumu wa Kululu (Mutu 24 mpaka 25)

© Bible Society of Zambia 2015

Vind meer uit oorChinsenga New Testament