Mat 2
GMN
2
Alwendo ofumila ku mmawa
1Pecivyalika Yesu mu Betelehemu ku Yudeya, pa nsita Helode peenze mfumu, ku Yelusalemu kwiwela ŵanthu ŵa nzelu ofumila ku mmawa 2nokonsha kuti, “Ali kuni wavyalika mfumu ya Ayuda? Tewona nthandala yake ku mmawa, nipo tazomulambila.” 3Pecimvwa ivi, Mfumu Helode ekanganishiwa, pamo na ŵanthu wonse ŵa mu Yelusalemu. 4Eyita pamo Akulu ŵa Ansembe na Asambizyi ŵa Matetulo, noŵakonsha kuti, “Kansi Mesiya Mpulumushi Wolayizyiwa wala akavyalikile kuni?”
5Ŵala ŵanthu eyasuka kuti, “Mu Betelehemu wa ku Yudeya. Pakuti niye mwecilembela mneneli kuti,
6 # Mi 5:2 ‘Wewo Betelehemu wa ku Yudeya,
niwe mtontholini pa wopingula ŵa Yudeya,
Pakuti mwako mukafume wopingula
watiakaŵe ciŵeta wa Aisilayeli.’”
7Pamene apo Helode eŵayitila kofisika ŵanthu ŵa nzelu ŵala noŵakonsha nsita ngayo–ngayo yeciwona nthandala. 8Nipo eŵatuma ku Betelehemu noŵawuzya kuti, “Nkhoyani, mukakasakile kamwana. Mukayokafwana, muzeniwuzye, kuti nane nikalute kuyokalambila.”
9Pecimvwa malizu ŵa mfumu, etatika ulwendo wawo. Nthandala yenzeewona yeŵatangulila mpaka yepanama pa malo peenze mwana. 10Peciwona nthandala, esangalala ngako. 11Efwika nowona mwana na anyina Maliya, nipo ezyolika nomulambila. Emangulula venzeeleta, nofumyamo cawanzi ca golide, na lubani, na mafuta onunkhila ŵa mule.
12Lomba pakuti ecenjezyewa mu maloto ŵawo kuti osapitilako soti kwa Helode, pozyokela kwawo eseŵenzesha njila iyakine.
Avyazi ŵa Yesu owutukila ku Ejipito
13Peciluta ŵanthu ŵa nzelu ŵala, mngelo wa Asikulu ewonekela kwa Yosefe usiku mu maloto nomuwuzya kuti, “Uka, tola mwana na anyina uwutukile ku Ejipito. Mukaŵe kwamene kwala mpaka nikakuwuzyeni, pakuti Helode akosakila mwana kuti amupaye.” 14Pamene apo Yosefe ewuka, notola mwana na anyina noluta ku Ejipito, 15#Hs 11:1 kwecinkhala mpaka kufwa kwa Helode, nipo cekwanilishiwa cecilaŵila Asikulu kupitila mwa mneneli kuti, “Kufuma mu Ejipito neyita mwana wangu.”
Helode opaya tuŵana
16Helode peciziŵa kuti ŵanthu ŵa nzelu ŵa ku mmawa amutalizya wenye, ekalipa ngako. Elamulila kuti apayiwe ŵana analume wonse ŵa vyaka viŵili na wocepelelapo ku Betelehemu na malo wonse ozunguluka kulingana na nsita yecimuwuzyilamo ŵanthu ŵa nzelu. 17Lomba vecilaŵila Mneneli Yelemiya vekwanilishiwa kuti,
18 # Yl 31:15 “Lizu yumvwika ku Lama,
kulila ngako;
Lakele olila ŵana ŵake
nipo okana kupuzyikiwa,
pakuti alilini nawo soti.”
Avyazi ŵa Yesu Kristu ozyokela ku Nazaleti
19Pecimwalila Helode, mngelo wa Asikulu ewonekela soti kwa Yosefe mu maloto ku Ejipito 20nipo emuwuzya kuti, “Uka, tola mwana na anyina ulute ku Isilayeli, pakuti ŵala enzopangwa kupaya mwana ecifwa.” 21Tetyo ewuka, notola mwana na anyina noluta ku Isilayeli. 22Koma pecimvwa kuti Akelasi niye enzolamulila mu malo mwa awisi Helode, eyopa kuyako. Pakuti enze ecenjezyewa mu maloto, eluta kuyonkhala ku citwa ca ku Galileya, 23nipo eluta kuyonkhala ku Nazaleti. Tetyo vekwanilishiwa vecilaŵila kupitila mwa aneneli kuti, “Akayitiwe Mnazaleti.”

© Bible Society of Zambia 2015

Vind meer uit oorChinsenga New Testament