Sɩngrẽ 3
SSDC98
3
Pipi ninsaal lʋɩɩse
1 # Yp 12,9; 20,2 Rũmsa sẽn yi Soaala-Wẽnd nugẽ sʋka, Waaf n da yɩɩd ne sɩlem. Yẽ n yeel pagã: «Sɩd bɩ, Wẽnd n yeel yãmba tɩ tɩɩsa sẽn be zẽeda pʋga, bɩ y da saag-y n dɩ tɩɩg ba a ye biisi?» 2Tɩ paga leoke: «D tõe n dɩɩ zẽeda tɩɩs biisi. 3Yaa tɩɩg ninga sẽn bɛ-a zẽeda tẽnsʋk poorẽ la b yeel tɩ d da saag n dɩ tɩ-kãng biig ye, tɩ d da sak n sɩɩs-a ye, ka rẽ d na ki.» 4Waafa leoka pagã: «Pa sɩd ye, kũum kõn ki ye! 5Ad-y Wẽnnaam miime bala tɩ y sẽn na n dɩ-a raare, y nin na n pukame tɩ y lebg wa wẽn-bi, n mi neer la wẽnga.»
6Paga mikame tɩ tɩɩga biig wẽnda a na yɩ noogo, t'a bee neere, n sakd gesgo, t'a wata ne rɩ n paam bãngre. Dẽ la a fãsg n dɩ la a fãsg n kõ a sɩd sẽn da yɛs ne-a, tɩ yẽ me rɩ. 7La b yiiba fãa nin pukame tɩ b bãng tɩ b yaa b zaala n bao kankang vãad n zap-zap n sẽgne.
8A Adem ne a paga wʋma Soaala-Wẽnd kẽnda rãamde, zẽeda pʋga. B ra kokda zaabr pemsem. A Adem ne a paga zoe n soonda tɩɩsa sʋka tɩ Soaala-Wẽnd nif ra yãend-b ye. 9Soaala-Wẽnd boola a Adem: «F bɛɛ?» 10T'a yeel: «M wʋma y rãamd zẽeda pʋga, tɩ rabeem yõk-ma, tɩ m zoe n soond, tɩ m yaa m zaala.» 11Dẽ la b leok-a: «Ãnda n togs foom tɩ f yaa f zaala? Woto fo rɩɩ tɩɩg ning mam sẽn da rig foom a rɩɩbã!» 12Raoã yeelame: «Ad-y yaa pag ning y sẽn kõ maamã n fãsg tɩɩga biig tɩ m deeg n dɩ!» 13#2Ko 11,3; 1Tm 2,14 Tɩ Soaala-Wẽnd yeel pagã: «Bõe la f maan#3,13 Maan woto: Wʋsg tagsdame t'a Adem la a Awa yel-wẽndã tõe n yɩɩ wala b tʋlgame n ges b mens wa neb sẽn zem Wẽnnaam. woto?» T'a yeele: «Yaa waaf n belg-m tɩ m dɩ.»
14Soaala-Wẽnd yeela waafã:
«Ad-f sẽn maan woto wã,
m yãkda f bark we-rũms
la yir-dũms sʋka.
Fo na n yẽra ne f pʋga la f mog tom
n ta f yõor tɛka.
15 # Yp 12,17 M na n ninga beem, foo ne paga sʋka,
f kamb la paga kamb sʋka.
Fo na n dũma paga nao-kãsenkãare
la a na bedsa f zugu.»
16B lɛɛg n yeela pagã:
«Fo sã n wa tʋtẽ, f naong
na n yɩɩ wʋsg-wʋsgo,
yaa toog pʋgẽ la f na n dog f kamba,
f na n tʋlga f sɩda ne tʋlsem kãsenga
la yẽ n na n dɩ naam la a soog fo.»
17B yeela raoã:
«Fo sẽn kelg f paga koɛɛg
n dɩ tɩɩg ning
mam sẽn da yet tɩ f ra rɩ wã,
bɩ tẽnga da zĩnd bark f yĩng ye.
F vɩɩma pʋgẽ, dɩll f yãe toogo n paam n dɩ.
18 # Eb 6,8 Tẽnga na n woma gõos la yõens-tabdo f yĩnga
la pʋt-mood n na n yɩ f rɩɩbo.
19F na n kaaga f rĩir tʋʋlgo n paam n dɩ
la na n yɩɩ woto
n tãag daar ning f sẽn na n leb tẽng tomẽ
tɩ f yii tomẽ.
Fo yaa tãndo n na n leb tãndẽ.»
20A Adem boola a paga tɩ Awa, yẽ la ninsaal fãa sẽn na n vɩɩnd tẽng zug ma. Boaalẽ wã Awa ne nin-vɩɩg yekda taaba. 21Soaala-Wẽnd dɩka gãndo n maan futu n yeelg a Adem ne a pagã, 22#Yp 22,14 n yaool n yeel: «Marsã ninsaal lebga wa tõnd nin-yend n mi neer la wẽnga; d da bas-a t'a tẽeg a nug n fãsg vɩɩm tɩɩga biiga n dɩ, n wa ka bãng kũum ye!» 23B riga a Adem n yiis Eden zẽedẽ la a sẽn yi tẽnga tomẽ, a lebga tẽnga koaada. 24B sẽn yiis a Adem, b yalsa gũudba zẽeda yaang noorẽ. Yaa malɛgs, la b zãada sʋʋs sẽn yãgd bugum, n gũud vɩɩm tɩɩga tɩ ned da ta-a ye.

© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso

Vind meer uit oorSEBR SÕNGO