Sɩngrẽ 2
SSDC98
2
1Yɩɩ woto la yĩngr la tẽnga ne b teed fãa naan yã. 2#Eb 4,4, 10 Daar a yopoe soaba,#2,2 Daar a yopoe soaba: Vʋʋsg daare, Wẽnd noor kãsenga. Wẽnd tʋʋmna yãenda a tɛka tɩ B na n vʋʋse tɩ b sɛ-la b tʋʋmde. 3#Ey 20,11 B ninga daar a yopoe soaba barka n welg-a toore, tɩ yɩɩ baraare la b vʋʋs ne b naanega tʋʋmde. 4Ad-y Sɩngrẽ wã, yɩɩ woto la yĩngr la tẽng naan yã.
A Adem la a Awa pipi tẽnga
Soaala-Wẽnd sẽn naan yĩngr la tẽng raarã, 5dẽ tɩ tɩɩg la moog ra nan pa yi pʋʋgẽ ye; b ra nan ka bas tɩ saag ni tẽng zug ye, ninsaal me rag n nan ka be sẽn na n yɩ tẽnga koaad ye. 6La ade, ko-nifu n da pusgi n zãgsd tẽnga zãnga. 7#1Ko 15,45 Soaala-Wẽnd wa n yaga ninsaala ne tẽng yagdo. Vɩɩm pemsem la b fʋʋs a yõe bogdẽ t'a tũ rẽ n paam vɩɩm. 8Soaala-Wẽnd sela zẽedo Eden, yaang sẽnẽ, be la b kẽes ninsaala, b sẽn naan-a n sɛ. 9#Yp 2,7; 22,2, 14 B Kɩtame tɩ tɩɩs buud fãa yi zĩ kanga, tɩɩs sẽn be neere, n sakd gesgo tɩ b biis me rɩɩb noom noorẽ. B gesa zẽeda tẽnsʋka n sel vɩɩm tɩɩga. N paas neer la wẽng bãngr tɩɩga.
10Kʋɩlg n dag n yit Eden n zãgsd zẽedã. Kʋɩlga welga nao a naase. 11Pipi naoora boondame tɩ Pizõ, yẽ n gũbg Avila, sãnem tẽnga. 12Tẽn-kãng sãnema ka naag ne rẽok buug ye; beelẽ tɩɩsa yoosda sũm sẽn tar yũ-noogo; beelẽ kuga me saasa b toore, n pɩnda, n maneg n gʋl-gʋle, miid la kẽese. 13Kʋɩlga naoor a ye me boondame tɩ Giõ, yẽ n karg Kus tẽnga gilli. 14Kʋɩlga naoor a to boondame tɩ Tɩgr, a zoeta Asʋr yaanga. Naoor a naas soaba yaa Efrat.
15Soaala-Wẽnd tɩ zĩndga ninsaal Eden zẽeda tẽnsʋka t'a yɩ zẽeda koaad la a gũuda. 16B kõ-a-la no-kãnga: «Tɩɩsa fãa sẽn be zẽeda pʋga, fo tõe n dɩ-la b biisi. 17Sã n ya Neer la Wẽng bãngr tɩɩgã, da rɩ a biis ye tɩ fo sẽn na n dɩ a biig raare, sɩd ne sɩda, f na ki.»
18Soaala-Wẽnd yeelame: «Ka segd tɩ ninsaal zĩ a yembr ye, dẽnd m kõ-a sõangd sẽn wẽnd-a.» 19Soaala-Wẽnd le rɩka yagdo n yag we-rũmsã la luiili wã fãa, n tigim-b ninsaal taoore, n na n ges yaa yʋ-bʋg la a na n pʋd-ba. Ad-y yaa rũms vɩɩsa fãa la ninsaal bao yʋʋr n pʋde. 20Ninsaal pʋda rũmsa fãa b yʋʋre, n pʋd luiili wã fãa, n pʋd we-rũmsã; ninsaal yaool n pa yãend sẽn wẽnd yẽ sõangd ye. 21Soaala-Wẽnd kɩtame tɩ gõeem sẽn ya gõeem yõk ninsaala. B yãka a sĩif a ye n lebs nemdã n bɛ. 22B rɩka sĩifã b sẽn yãkã n naan paga n kõ raoã. 23Raoã sẽn yãend pagã, a yeelame:
«Marsa sẽ, m paama kõbre sẽn yi m kõabẽ
la m yĩng neongẽ.
Raoã bool-a lame t'a bogre
t'a lʋgrẽ la b bok n yii-sa.»
24 # Mt 19,5; Mk 10,7-8; 1Ko 6,16; Ef 5,31 Rẽ n so tɩ rao basda a ba ne a ma n zĩ ne a paga n lebgd yĩng a yembre.
25B yiib fãa ra yaa b zaala, paga ne raoã, la yãnd da ka tar-b ye.

© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso

Vind meer uit oorSEBR SÕNGO